แบบฝึกหัดบัญชีต้นทุน

รับทำบัญชี.COM | สรุปแบบฝึกหัดบัญชีต้นทุนการผลิตทําอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 170 Average: 5]

แบบฝึกหัด บัญชีต้นทุน

ข้อมูลการผลิตของบริษัท XXXXX จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี 2 แผนก คือ แผนกที่ 1 และแผนกที่ 2 ในเดือน มกราคม 2563  ดังนี้

  แผนกที่ 1 แผนกที่ 2
งานระหว่างทำต้นงวด (มีความสำเร็จ) 75% 50%
งานระหว่างทำต้นงวดมีจำนวนหน่วย 2,000 4,000
หน่วยที่เริ่มผลิตใหม่ในระหว่างเดือน 20,000 18,000
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก (หน่วย) 18,000 15,000
งานระหว่างทำปลายงวดมีความสำเร็จ 50% 75%
งานระหว่างทำ 1 มกราคม 2563    
         ต้นทุนรับโอน (บาท)   15,000
         วัตถุดิบ (บาท) 12,000 15,000
         ต้นทุนแปรสภาพ (บาท) 20,000 30,000
ต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน    
         วัตถุดิบ 60,000 90,000
         ต้นทุนแปรสภาพ 75,000 120,000

ให้ทำ งบต้นทุนผลิตของแผนกที่ 1 และแผนกที่ 2 ในเดือนมกราคม 2563 แบบวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน

แบบ FIFO

บริษัท XXXX จำกัด(มหาชน)

งบต้นทุนผลิต แผนกที่ 1

ประจำเดือน มกราคม 2563

ปริมาณผลิต (หน่วย) หน่วยที่นับได้ วัตถุดิบ ต้นทุนแปรสภาพ
งานระหว่างทำต้นงวด 2,000    
หน่วยนำเข้า 20,000    
    รวม 22,000    
หน่วยที่ผลิตเสร็จโอนและออกไปแผนกที่ 2 2,000 500 500
หน่วยเริ่มผลิต 16,000 16,000 16,000
งานระหว่างทำปลายงวด 4,000 2,000 2,000
    รวมหน่วยที่ผลิต 22,000 18,500 18,500
       
       
ต้นทุนผลิต (บาท) ต้นทุนรวม ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแปรสภาพ
งานระหว่างทำต้นงวด 32,000
ต้นทุนระหว่างงวด 135,000 60,000 75,000
รวม ต้นทุนคิดเข้าแผนก 167,000 60,000 75,000
หารด้วย หน่วยเทียบเท่า   18,500 18,500
ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า 7.29729 3.24324 4.05405
ต้นทุนหน่วยที่ผลิต      
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกจากงานระหว่างทำต้นงวด 32,000    
บวก  วัตถุดิบ 1,621.620 (500*3.24324)  
       ต้นทุนแปรสภาพ 2,075.025 (500*4.05405)  
รวมงานระหว่างทำต้นงวด 35,648.645    
บวก  จากหน่วยที่ผลิตใหม่ 116.756.640 (16,000*7.29729)  
รวมต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนกที่ 2 152,405.285    
งานระหว่างทำปลายงวด      
วัตถุดิบ                                    6,486.48   (2,000*3.24324)  
ต้นทุนแปรสภาพ                         8,108.10   (2,000*4.05405)  
รวมงานระหว่างทำปลายงวด 14,594.580    
        รวมต้นทุนหน่วยที่ผลิต 166,999.865    

แบบ FIFO

บริษัท XXXX จำกัด(มหาชน)

งบต้นทุนผลิต แผนกที่ 2

ประจำเดือน มกราคม 2563

ปริมาณผลิต (หน่วย) หน่วยที่นับได้ ต้นทุนรับโอน วัตถุดิบ ต้นทุนแปรสภาพ
งานระหว่างทำต้นงวด 4,000      
หน่วยนำเข้า 18,000      
    รวม 22,000      
หน่วยที่ผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูป        
งานระหว่างทำต้นงวด 4,000 2,000 2,000
หน่วยเริ่มผลิต 11,000 11,000 11,000 11,000
งานระหว่างทำปลายงวด 7,000 7,000 5,250 5,250
    รวมหน่วยที่ผลิต 22,000 18,000 18,250 18,250
         
ต้นทุนผลิต (บาท) ต้นทุนรวม ต้นทุนรับโอน ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแปรสภาพ
งานระหว่างทำต้นงวด 60,000
ต้นทุนระหว่างงวด 362,405.285 152,405.285 90,000 120,000
รวม ต้นทุนคิดเข้าแผนก 422,405.285 152,405.285 90,000 120,000
หารด้วย หน่วยเทียบเท่า   18,000 18,250 18,250
ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า 19.97380 8.46696 4.93150 6.57534
ต้นทุนหน่วยที่ผลิต        
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกจากงานระหว่างทำต้นงวด 60,000      
บวก  วัตถุดิบ 9,863 (2,000*4.93150)    
       ต้นทุนแปรสภาพ 13,150.68 (2,000*6.57534)    
รวมงานระหว่างทำต้นงวด 83,013.68      
บวก  จากหน่วยที่ผลิตใหม่ 219,711.80 (11,000*19.97380    
รวมต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้า 302,725.48      
งานระหว่างทำปลายงวด        
ต้นทุนรับโอน                              59,268.720   (7,000*8.46696)    
วัตถุดิบ                                     25,890.375   (5,250*4.93150)    
ต้นทุนแปรสภาพ                          34,520.535   (5,250*6.57534)    
รวมงานระหว่างทำปลายงวด 119,679.63      
        รวมต้นทุนหน่วยที่ผลิต 422,405.11