รับทำบัญชี.COM | อยากได้แบบฟอร์มยกเลิก คณะบุคคล ภายในกี่วัน?

คณะบุคคล

คำว่า “คณะบุคคล” (Personnel) หมายถึง กลุ่มคนที่ทำงานหรือให้บริการในองค์กร บริษัท หน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย คณะบุคคลทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรหรือสถาบันต่อสาธารณชนและเป็นตัวแทนในการดำเนินการต่างๆ โดยรวมถึงควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้นๆ

คณะบุคคลสามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วนตามบทบาทและงานที่รับผิดชอบ เช่น

  1. บุคลากรบริหาร เป็นคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการบริหารและควบคุมด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงตัวแทนขององค์กรที่สูงที่สุด เช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุด

  2. บุคลากรฝ่ายดำเนินงาน เป็นคณะบุคคลที่ทำงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อดำเนินการตามงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น พนักงานที่ดำเนินการในสายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี และฝ่ายส่วนต่างๆ

  3. บุคลากรฝ่ายบริการลูกค้า เป็นคณะบุคคลที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กร เช่น พนักงานบริการลูกค้า พนักงานฝ่ายซัพพลายเชน และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

  4. บุคลากรสนับสนุน เป็นคณะบุคคลที่ทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตหรือบริการ แต่เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเป็นไปในการทำงานขององค์กร เช่น พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานฝ่ายกฎหมาย

คณะบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์กรที่มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน การจัดการและบริหารจัดการคณะบุคคลให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมและพัฒนาองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จในกิจกรรมทางธุรกิจหรืองานที่ดำเนินการอยู่

บุคคลธรรมดา กับ คณะบุคคล

สามารถนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้กับคุณในรูปแบบข้อความได้ดังนี้

ลักษณะ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล
ความหมาย บุคคลที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่หรือความรับผิดชอบในองค์กร กลุ่มคนที่มีตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กร
บทบาทในองค์กร ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและการดำเนินงานองค์กร มีบทบาทในการบริหารและดำเนินงานองค์กร
ความรับผิดชอบในงาน มักมีความรับผิดชอบในงานหน้าที่ที่ทำอยู่ มีความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ
ระดับตำแหน่งและการยื่นขั้นเดียวกัน ไม่มีการยื่นขั้นเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น มีการยื่นขั้นเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีความสำเร็จในการทำงาน
การเลื่อนขั้นและเงินเดือน อาจไม่มีการเลื่อนขั้นหรือเงินเดือนที่แน่นอน มีโอกาสในการเลื่อนขั้นและรับเงินเดือนที่มากขึ้นเมื่อความสำเร็จในงาน
ตัวแทนขององค์กร ไม่มีบทบาทในการแทนองค์กรหรือดำเนินการตามนโยบายองค์กร เป็นตัวแทนขององค์กรในการดำเนินการและการติดต่อกับบุคคลภายนอก
ตัวอย่าง คนที่ทำงานในหน่วยงานรัฐบาลหรือธุรกิจเล็กๆ ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานของรัฐบาล

โดยทั่วไปแล้ว คณะบุคคลมักมีความรับผิดชอบและส่วนแบ่งงานที่ชัดเจนกว่าบุคคลธรรมดา เนื่องจากมีการแบ่งงานตามตำแหน่งและมีการกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่า ในขณะที่บุคคลธรรมดามักมีความยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบในงานที่หลากหลายและไม่ได้รับการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนเท่านั้น

อยากได้แบบฟอร์มยกเลิกคณะบุคคลดูได้จากที่ไหน

ลป.10-2 ขอที่กรมสรรพากร หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็ป www.rd.go.th

อ่านเพิ่มเติม >> ห้างหุ้นส่วนถึงแก่ความตาย

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )