รับทำบัญชี.COM | แฟรนไชส์งานบัญชีแบรนด์ดังลงทุนน้อยที่ไหนดี?

ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี

การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาด ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อตรวจสอบว่ามีความต้องการในการให้บริการงานบัญชีในพื้นที่ที่คุณต้องการเปิดสาขาแฟรนไชส์

 2. ค้นหาและเลือกแบรนด์แฟรนไชส์ ค้นหาและเลือกแบรนด์แฟรนไชส์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการให้บริการงานบัญชี

 3. ติดต่อและซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ ติดต่อและซื้อสิทธิ์การเปิดแฟรนไชส์งานบัญชีจากบริษัทคู่ค้า

 4. วางแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

 5. ค้นหาสถานที่เปิดแฟรนไชส์ ค้นหาสถานที่เพื่อเปิดสาขาแฟรนไชส์และตรวจสอบเงื่อนไขการเช่าหรือการซื้อที่ดิน

 6. สร้างและพัฒนาระบบ สร้างและพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีความมั่นใจในการให้บริการและความสอดคล้องกันในทุกสาขา

 7. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้พนักงานในแฟรนไชส์มีความรู้และทักษะในการให้บริการงานบัญชีอย่างมืออาชีพ

 8. เริ่มต้นดำเนินการ เมื่อคุณได้ทำการเตรียมความพร้อมและแผนธุรกิจครบถ้วน คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีและให้บริการแก่ลูกค้าของคุณ

ควรให้ความสำคัญในการศึกษาและวางแผนก่อนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืนได้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี

นี่คือตัวอย่างของรายรับและรายจ่ายของธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีในรูปแบบของ comparison table

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าสิทธิ์แฟรนไชส์ 200,000 – 500,000
ค่าเช่าสถานที่ 30,000 – 50,000 30,000 – 50,000
เงินเข้าระบบ 50,000 – 100,000
ค่าบริการบัญชี 100,000 – 200,000
ค่าส่วนแบ่งรายได้ 10% – 20% รายได้ต่อเดือน
อุปกรณ์และเครื่องมือ 20,000 – 50,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 10,000 – 30,000
ค่าเดินทางและในเมือง 5,000 – 10,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000 – 20,000
กำไรสุทธิ 50,000 – 100,000

หมายเหตุ

 • ค่าสิทธิ์แฟรนไชส์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบรนด์และขนาดของธุรกิจ
 • ค่าเช่าสถานที่อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่เปิดสาขาและขนาดพื้นที่
 • เงินเข้าระบบเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจเสียเพื่อเข้าร่วมแฟรนไชส์
 • ค่าบริการบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการงานบัญชีให้กับลูกค้า
 • ค่าส่วนแบ่งรายได้เป็นส่วนแบ่งรายได้ที่เจ้าของแฟรนไชส์ได้รับจากการให้บริการงานบัญชี

ควรจำไว้ว่าตัวเลขที่กล่าวถึงนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นและควรทำการวิเคราะห์และปรับปรุงรายรับและรายจ่ายตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ธุรกิจในแต่ละพื้นที่ที่คุณต้องการเปิดสาขาแฟรนไชส์

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีมีหลายอาชีพที่เป็นไปได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินและบัญชี โดยบางอาชีพอาจต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและภาษี เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาและบริการในเรื่องทางการเงินที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือต่อลูกค้าได้ อาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. นักบัญชี (Accountant) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและทำการบัญชีให้กับลูกค้า

 2. นักเสียภาษี (Tax Consultant) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีและมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในเรื่องทางภาษีต่างๆ

 3. เภสัชกร (Pharmacist) ในบางธุรกิจแฟรนไชส์ร้านขายยา อาจจำเป็นต้องมีเภสัชกรที่ให้คำแนะนำและให้บริการในเรื่องทางยา

 4. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องทางการเงินและการลงทุน

 5. นักสืบสวนเศรษฐกิจ (Forensic Accountant) นักวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางการเงินและธุรกิจ

 6. ธุรการทางการเงิน (Financial Administrator) มีหน้าที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินในบริษัท

 7. นักวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analyst) ผู้ที่วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ

 8. นักสืบสวนการซื้อขาย (M&A Analyst) นักวิเคราะห์และสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายธุรกิจ

 9. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ผู้ที่เปิดธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีและจัดการเรื่องทางธุรกิจและการเงิน

 10. ผู้บริหารธุรกิจ (Business Manager) ผู้ที่เป็นผู้บริหารและควบคุมงานด้านการเงินและบัญชีในบริษัท

ควรทำความเข้าใจในความรู้และทักษะที่ต้องการสำหรับแต่ละอาชีพเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จได้ ยิ่งในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินที่ต้องให้ความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูง

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี

การวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราทำความเข้าใจถึงจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจได้ตรงกับความเป็นจริงของธุรกิจดังนี้

 1. Strengths (จุดแข็ง)

  • ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้
  • การให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
  • ความรู้และประสบการณ์ของทีมงานในการดำเนินธุรกิจ
  • ระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
  • การใช้เทคโนโลยีในการทำงานที่ทันสมัย
 2. Weaknesses (จุดอ่อน)

  • ความไม่เชี่ยวชาญในบางด้านของการบัญชีและการเงิน
  • ข้อจำกัดในการขยายธุรกิจหรือการขยายสาขาใหม่
  • การจัดการทางธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
  • ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการทำงาน
 3. Opportunities (โอกาส)

  • ความต้องการในตลาดในการให้บริการทางการเงินและบัญชี
  • การเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • การเปิดตลาดใหม่หรือขยายสาขาในพื้นที่ใหม่
  • สถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีและโอกาสในการลงทุน
 4. Threats (อุปสรรค)

  • การแข่งขันที่สูงในตลาดการให้บริการทางการเงินและบัญชี
  • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ
  • สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหรือท้าทาย
  • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่อาจทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีสามารถนำเสนอข้อบังคับและแผนการดำเนินธุรกิจที่มีการนำความรู้และประสบการณ์ให้เข้ากับความต้องการของตลาดและสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมในภาษาไทย

 1. Franchise (ฟรังไชส์) – สัญญาการให้สิทธิ์ให้ธุรกิจที่เริ่มต้นและดำเนินกันแล้วให้กับผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจในท้องที่เดียวกัน โดยผู้ที่สนใจจะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

 2. Accounting (บัญชี) – กระบวนการที่ใช้ในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ

 3. Bookkeeping (บุ๊คคีพ) – การบันทึกข้อมูลทางการเงินของธุรกิจเช่น การบันทึกใบสำคัญรับ-จ่ายเงิน การบันทึกภาษี เป็นต้น

 4. Financial Statements (งบการเงิน) – รายงานที่แสดงสถานะการเงินของธุรกิจ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน เป็นต้น

 5. Taxation (ภาษี) – เรื่องที่เกี่ยวกับภาษีของธุรกิจ รวมถึงการคำนวณภาษีและการส่งเงินภาษีให้กับหน่วยงานรัฐ

 6. Auditing (การตรวจสอบบัญชี) – กระบวนการที่ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน

 7. Balance Sheet (งบดุล) – รายงานทางการเงินที่แสดงสถานะของทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนทำการของธุรกิจในขณะที่กำลังทำการ

 8. Income Statement (งบกำไรขาดทุน) – รายงานที่แสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจ รวมถึงกำไรหรือขาดทุนที่ได้รับ

 9. Cash Flow Statement (งบการเงินสด) – รายงานที่แสดงยอดเงินสดที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจในระหว่างช่วงเวลาที่กำลังตรวจสอบ

 10. Payroll (ภาษีเงินได้) – ค่าจ้างและเงินเดือนที่ธุรกิจต้องจ่ายให้กับพนักงานที่ทำงานในธุรกิจ

ธุรกิจ แฟรนไชส์งานบัญชี ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ และสถานที่ที่ธุรกิจต้องการดำเนินการ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อจดทะเบียนธุรกิจอาจแตกต่างกันไป ดังนั้น ควรตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีในประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจในนั้น

ตัวอย่างของขั้นตอนที่อาจต้องดำเนินการเพื่อจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอาจมีดังนี้

 1. จดทะเบียนธุรกิจ ต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานหรือสำนักงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนธุรกิจในประเทศนั้น รวมถึงการเลือกชื่อธุรกิจและลงทะเบียนสถานประกอบการ

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอาจต้องลงทะเบียนเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีมูลค่าขายที่มากกว่าขีดจำกัดที่กำหนด

 4. สำมะโนประจำปี ธุรกิจอาจต้องเสียภาษีสำมะโนประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น

 5. ประกันภัยธุรกิจ การทำประกันภัยธุรกิจอาจเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงต่างๆ

โปรดทราบว่าขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทนายความเพื่อขอคำแนะนำและสนับสนุนในกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอาจต้องเสียภาษีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่ธุรกิจดำเนินการ ตัวอย่างของภาษีที่ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอาจต้องเสียได้แก่

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอาจต้องหักภาษีจากการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าบริการให้กับบุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน โดยจะต้องนำส่วนของเงินที่หักมาส่งให้กับเจ้าหนี้ทางภาษีในชื่อของคนที่ได้รับเงิน (Withholding Tax)

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีมีมูลค่าขายหรือบริการที่เกินขีดจำกัดที่กำหนดในกฎหมาย อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ซึ่งจะถูกเก็บจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 3. ภาษีอากรหลังการควบคุม สำหรับบริการการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและการตรวจสอบงานบัญชีในบริษัท อาจต้องเสียภาษีอากรหลังการควบคุมหากต้องการให้บริการนี้เป็นไปตามกฎหมายและมีสิทธิในการให้บริการ

 4. ภาษีราคามูลค่าเพิ่ม (Capital Gains Tax) หากธุรกิจมีการขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินล้มละลาย อาจต้องเสียภาษีราคามูลค่าเพิ่มจากกำไรที่ได้รับจากการขายทรัพย์สิน

 5. ภาษีบริษัท (Corporate Income Tax) ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีอาจต้องเสียภาษีบริษัทจากกำไรที่ได้รับ ซึ่งอัตราภาษีบริษัทอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ

โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ภาษีที่ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชีต้องเสียอาจมีมากกว่านี้และอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่ธุรกิจดำเนินการ ควรตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นในประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามกฎหมายและไม่เกิดความผิดพลาดในเรื่องภาษี

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )