รับทำบัญชี.COM | แอพพลิเคชั่นโมเดลธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด?

ธุรกิจแอพพลิเคชั่น

การเริ่มต้นธุรกิจแอพพลิเคชั่นเป็นกระบวนการที่ต้องทำความเข้าใจและวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดที่แข่งขันอย่างหนัก ดังนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจแอพพลิเคชั่น:

 1. การศึกษาและวิจัยตลาด: ศึกษาและวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจแอพพลิเคชั่น เริ่มจากการวิเคราะห์และตรวจสอบว่ามีอย่างไรที่ตลาดนั้นต้องการและว่าเราสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นที่เข้ากับความต้องการของตลาดได้ ควรศึกษาตลาดในด้านการแข่งขัน ประชากรเป้าหมาย และความต้องการที่กำลังเพิ่มขึ้น

 2. การวางแผนและออกแบบแอพพลิเคชั่น: หลังจากที่ศึกษาและวิจัยตลาดเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องวางแผนและออกแบบแอพพลิเคชั่นในระดับพื้นฐาน ตั้งแต่หน้าตาและรูปแบบ ฟีเจอร์และฟังก์ชันที่ต้องการให้มีในแอพพลิเคชั่น

 3. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น: การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญในการเขียนโปรแกรมและการใช้เทคโนโลยีสำหรับแอพพลิเคชั่น เลือกใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับของแอพพลิเคชั่นที่ต้องการสร้าง

 4. การทดสอบและปรับปรุง: หลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้น จำเป็นต้องทดสอบแอพพลิเคชั่นในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ตามที่คาดหวังและไม่มีข้อผิดพลาด ต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบเจอในขั้นตอนนี้

 5. การเผยแพร่และการตลาด: เมื่อแอพพลิเคชั่นพร้อมที่จะให้บริการในตลาดจริง ควรวางแผนในการเผยแพร่และการตลาดแอพพลิเคชั่น เริ่มตั้งแต่การเปิดให้บริการใน App Store หรือ Google Play และใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและลูกค้าที่ใช้งาน

 6. การติดตามและประเมินผล: การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ควรทำเสมอ เพื่อที่จะตรวจสอบว่าแอพพลิเคชั่นมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อธุรกิจหรือไม่ และต้องปรับปรุงหากจำเป็น

ตัวอย่าง: คุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจแอพพลิเคชั่นสำหรับการจองโรงแรม คุณต้องทำการศึกษาและวิจัยตลาดเพื่อเข้าใจถึงความต้องการและความสนใจของลูกค้าที่ต้องการจองโรงแรม ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาดด้วย และวางแผนและออกแบบแอพพลิเคชั่นที่มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น การค้นหาโรงแรมที่ว่าง การจองห้องพัก การชำระเงิน และการรีวิวโรงแรม เมื่อทำการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วควรทดสอบแอพพลิเคชั่นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำงาน และในกระบวนการตลาดควรวางแผนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า และทำการติดตามและประเมินผลเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของแอพพลิเคชั่นในตลาดว่ามีผลต่อธุรกิจหรือไม่

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจแอพพลิเคชั่น

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจแอพพลิเคชั่น:

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายแอพพลิเคชั่น 50,000
ค่าบริการให้โฆษณา 10,000
ค่าธรรมเนียมการใช้แอพ 5,000
รวมรายรับ 65,000
     
ค่าพัฒนาและออกแบบแอพ 20,000
ค่าบริการให้กับพัฒนาแอพ 15,000
ค่าเช่าพื้นที่ทำงาน 5,000
ค่าสวัสดิการพนักงาน 8,000
รวมรายจ่าย 48,000
     
กำไร (ขาดทุน) 65,000 -48,000

ในตัวอย่างนี้ รายรับของธุรกิจแอพพลิเคชั่นมาจากการขายแอพพลิเคชั่นให้กับผู้ใช้ การให้บริการโฆษณาในแอพ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้ต้องชำระในการใช้แอพ รวมรายรับทั้งหมดคือ 65,000 บาท

ส่วนในรายจ่าย มีค่าในการพัฒนาและออกแบบแอพ ค่าในการให้บริการกับพัฒนาแอพ ค่าเช่าพื้นที่ทำงาน และค่าสวัสดิการพนักงาน รวมรายจ่ายทั้งหมดคือ 48,000 บาท

ดังนั้น กำไรของธุรกิจแอพพลิเคชั่นในช่วงนี้คือ 65,000 บาท (รายรับ) ลบด้วย 48,000 บาท (รายจ่าย) จึงได้กำไรสุทธิ 17,000 บาท

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแอพพลิเคชั่น

อาชีพในธุรกิจแอพพลิเคชั่นเกี่ยวข้องกับหลายสาขาและตำแหน่งงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและบริหารจัดการแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดต่างกันไปตามขนาดและลักษณะของธุรกิจ ดังนี้คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแอพพลิเคชั่นที่พบบ่อย:

 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer): คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและพัฒนาโค้ดแอพพลิเคชั่น ต้องมีความรู้ในการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งต่าง ๆ เช่น JavaScript, Python, Java, Swift เป็นต้น และต้องสามารถทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของแอพพลิเคชั่น

 2. นักออกแบบและผู้พัฒนา UX/UI (UX/UI Designer & Developer): คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และอินเตอร์เฟสของแอพพลิเคชั่น ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบและพัฒนา UX/UI

 3. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager): คือผู้ที่มีหน้าที่ในการวางแผนและดูแลการดำเนินโครงการในธุรกิจแอพพลิเคชั่น ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ และการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ

 4. นักการตลาดและนักขาย (Marketing & Sales Specialist): คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตลาดและการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น ต้องมีความรู้ในการวางแผนการตลาด การโฆษณา และการสร้างความสนใจในผู้ใช้

 5. นักวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล (Business Analyst & Data Analyst): คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและธุรกิจของแอพพลิเคชั่น ต้องสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและนักทดสอบซอฟต์แวร์ (Security Expert & Software Tester): คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นและการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อความเสถียรและประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น

 7. นักเขียนและนักแปลภาษา (Content Writer & Translator): คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเนื้อหาและแปลภาษาเพื่อใช้ในแอพพลิเคชั่น เช่น เนื้อหาในแอพพลิเคชั่น คู่มือ หรือเว็บไซต์

ตัวอย่างนี้แสดงถึงหน้าที่และความสำคัญของแต่ละอาชีพในธุรกิจแอพพลิเคชั่น และอาจมีอาชีพเพิ่มเติมอยู่ตามความต้องการและธุรกิจแต่ละแบรนด์

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจแอพพลิเคชั่น

การวิเคราะห์ SWOT คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจเพื่อหาความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจและวางแผนก่อนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีเสถียรภาพมากขึ้น วิเคราะห์ SWOT มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ:

 1. Strengths (จุดแข็ง): คือความเป็นข้อดีและความเด่นของธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความได้เปรียบในตลาดและเสริมสร้างความซับซ้อนให้กับธุรกิจ

ตัวอย่าง:

 • แอพพลิเคชั่นที่มีการออกแบบ UX/UI ที่ดี และมีประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่าย
 • ธุรกิจมีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญและความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
 • แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในตลาดเป้าหมาย
 1. Weaknesses (จุดอ่อน): คือความจำกัดและข้อบ่งบอกที่ทำให้ธุรกิจมีความเสียหายและไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดหวัง

ตัวอย่าง:

 • ธุรกิจมีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความรู้สึกในการทำงานร่วมกันไม่ดี ทำให้การทำงานช้าลงและมีการขาดความสามารถในการทำงานร่วมกัน
 • แอพพลิเคชั่นมีปัญหาเกี่ยวกับความเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ผู้ใช้ไม่พึงพอใจและเลิกใช้งานแอพพลิเคชั่น
 1. Opportunities (โอกาส): คือสิ่งที่สามารถใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและเติบโตในตลาดใหม่ ๆ

ตัวอย่าง:

 • ตลาดแอพพลิเคชั่นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงของแอพพลิเคชั่นในสาขาที่มีความนิยมเช่น สุขภาพและฟิตเนส การเริ่มต้นธุรกิจแอพพลิเคชั่นในสาขานี้จะมีโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจ
 • มีความต้องการในตลาดในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีฟีเจอร์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
 1. Threats (อุปสรรค): คือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียทุนในธุรกิจ

ตัวอย่าง:

 • ตลาดแอพพลิเคชั่นมีความแข่งขันที่สูง ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจแอพพลิเคชั่นไม่สามารถแย่งตลาดได้ในสาขาที่คู่แข่งมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีจำนวนผู้ใช้งานมาก
 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการของแอพพลิเคชั่น

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจแอพพลิเคชั่น:

  จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1 แอพพลิเคชั่นมีฟีเจอร์ที่ครบครันและใช้งานง่าย ธุรกิจไม่มีทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ ตลาดแอพพลิเคชั่นกำลังเติบโตและมีโอกาสในการขยายธุรกิจ ตลาดแอพพลิเคชั่นมีความแข่งขันที่สูง
2 มีการตลาดและโปรโมชั่นที่มีประสิทธิภาพ แอพพลิเคชั่นมีปัญหาเกี่ยวกับความเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ตลาดมีความต้องการในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3 ทีมจัดการมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด แอพพลิเคชั่นมีข้อจำกัดในเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา มีโอกาสในการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
4 มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีความเข้ากับความต้องการของลูกค้า แอพพลิเคชั่นมีปัญหาในการให้บริการลูกค้า มีโอกาสในการทำธุรกิจกับภูมิภาคในต่างประเทศ ข้อจำกัดในงบประมาณและทรัพย์สิน

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจแอพพลิเคชั่นมีการวางแผนที่เป็นระบบ และสามารถนำประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาส พร้อมกับแก้ไขจุดอ่อนและต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแอพพลิเคชั่น ที่ควรรู้

 1. แอพพลิเคชั่น (Application) – คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ตัวอย่าง: แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ง่ายๆ

 1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) – คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการทรัพยากรภายในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Android หรือ iOS

ตัวอย่าง: แอปพลิเคชั่นนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

 1. อินเตอร์เฟซ (Interface) – คือตัวกลางที่ช่วยให้ผู้ใช้และระบบปฏิบัติการสื่อสารและทำงานร่วมกัน

ตัวอย่าง: อินเตอร์เฟซของแอพพลิเคชั่นนี้ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

 1. ฟีเจอร์ (Feature) – คือส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชั่นที่มีการทำงานหรือให้บริการเฉพาะ

ตัวอย่าง: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอได้

 1. การพัฒนา (Development) – คือกระบวนการสร้างและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

ตัวอย่าง: ทีมพัฒนากำลังดำเนินการในการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหม่

 1. การทดสอบ (Testing) – คือกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นก่อนเปิดให้ใช้งาน

ตัวอย่าง: การทดสอบแอพพลิเคชั่นนี้เป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบความเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

 1. ความเสถียรภาพ (Stability) – คือความนิยมในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในการทำงานของแอพพลิเคชั่น

ตัวอย่าง: แอพพลิเคชั่นนี้มีความเสถียรภาพในการทำงานและไม่มีปัญหาในการใช้งาน

 1. การอัปเดต (Update) – คือกระบวนการปรับปรุงและเพิ่มเติมความสามารถให้กับแอพพลิเคชั่น

ตัวอย่าง: การอัปเดตแอพพลิเคชั่นนี้ช่วยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ และแก้ไขข้อบกพร่อง

 1. ความปลอดภัย (Security) – คือการรักษาความลับและป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ไม่ใช่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง: มีมาตรการความปลอดภัยที่สูงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในแอพพลิเคชั่น

 1. การทำงานแบบออฟไลน์ (Offline mode) – คือความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่าง: แอพพลิเคชั่นนี้มีโหมดออฟไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การทำธุรกิจแอพพลิเคชั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ การเริ่มต้นธุรกิจแอพพลิเคชั่นจำเป็นต้องดำเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมายและการทำธุรกิจที่ถูกต้อง โดยเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนและประสบความสำเร็จในกระบวนการดังกล่าวเป็นอย่างสำคัญ

ตัวอย่างขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจแอพพลิเคชั่น ธุรกิจกำจัดขน:

 1. การสร้างแผนธุรกิจ: ก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจแอพพลิเคชั่น ควรมีแผนธุรกิจที่รองรับการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของธุรกิจที่ชัดเจน

 2. การเลือกชื่อและการจดทะเบียน: ต้องเลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับธุรกิจอื่นๆ และทำการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อรับการยืนยันเป็นนิติบุคคล

 3. การขอรับสิทธิบัตรผู้ประกอบการ: ควรขอรับสิทธิบัตรผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิในการเสียภาษีต่ำ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. การเพิ่มเติมทรัพย์สิน: ควรเพิ่มเติมทรัพย์สินที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เช่น เทคโนโลยี อุปกรณ์ เป็นต้น

 5. การทำสัญญา: ควรมีการทำสัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการ การเสียภาษี และข้อกำหนดอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการเช่าบริการรถยนต์สามารถทำขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจดังนี้:

 1. ตั้งชื่อธุรกิจ: ชื่อธุรกิจสามารถเป็นเช่น “EasyCar Rental” หรือ “Rent-a-Ride App”

 2. จดทะเบียนธุรกิจ: ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 3. ขอสิทธิบัตรผู้ประกอบการ: ยื่นคำขอของสิทธิบัตรผู้ประกอบการเพื่อเสียภาษีต่ำกว่าอาจารย์

 4. เติมทรัพย์สิน: จัดหาและเติมเต็มทรัพย์สินที่จำเป็นในการให้บริการ เช่น ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และระบบการเชื่อมต่อ

 5. ทำสัญญา: ทำสัญญาเช่ารถยนต์กับเจ้าของรถยนต์และทำสัญญาในการให้บริการแอพพลิเคชั่น

ความสำเร็จของธุรกิจแอพพลิเคชั่นขึ้นอยู่กับการวางแผนและปฏิบัติการในขั้นตอนเหล่านี้อย่างถูกต้องและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลูกค้าที่เป้าหมาย

บริษัท ธุรกิจแอพพลิเคชั่น เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจแอพพลิเคชั่นเป็นรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมีลักษณะให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ ซึ่งการเสียภาษีในธุรกิจแอพพลิเคชั่นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบการเสียภาษีของแต่ละประเทศที่ธุรกิจดำเนินการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจแอพพลิเคชั่น:

 1. ภาษีอากรราคามูลค่าเพิ่ม (VAT): ในบางประเทศ ธุรกิจแอพพลิเคชั่นอาจต้องเสียภาษี VAT ในกรณีที่มีการให้บริการหรือขายผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชั่น อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและลักษณะธุรกิจ

 2. ภาษีเงินได้: หากธุรกิจแอพพลิเคชั่นได้รับรายได้จากการขายแอพพลิเคชั่นหรือรับรายได้อื่นๆ อาจมีความเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีส่วนท้องถิ่น: บางพื้นที่อาจเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นจากกิจการที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการหรือให้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นั้น

 4. ภาษีประกันสังคม: ในบางประเทศ อาจมีการเสียภาษีประกันสังคมที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นการชำระเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับสวัสดิการและการบำรุงรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายเสมอเมื่อดำเนินธุรกิจแอพพลิเคชั่น เนื่องจากภาษีและการเสียภาษีอาจมีความซับซ้อนและต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )