รับค่านายหน้าจากต่างประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ในกรณีที่ ได้ รับค่านายหน้า จาก ต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

รับค่านายหน้าจากต่างประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

โดยปกติค่านายหน้าเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าผู้รับมีรายได้ เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี ก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีกรณียกเว้นค่านายหน้าที่ได้รับจากต่างประเทศ ที่จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็คือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 40 ข้อ 2 (3) “มูลค่าของการให้บริการเนื่องจากการเป็นนายหน้าตัวแทนให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศดังกล่าวขายสินค้า หรือให้บริการกับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการในต่างประเทศด้วยกัน”

ตัวอย่าง ค่านายหน้ารับจากต่างประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น บริษัทเป็นนายหน้าขายสินค้าให้กับบริษัทในประเทศสิงคโปร์ และบริษัทในสิงค์โปร์ได้ขายสินค้าให้กับบริษัทในประเทศเวียดนาม บริษัทจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำค่านายหน้าที่ได้รับดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 2 (3) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 40 (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.1564 ลว.29 มกราคม 2539)

สิ่งที่ควรจะต้องระวังในการรับค่านายหน้าจากต่างประเทศก็ คือ กรณีเป็นนายหน้าตัวแทนให้กับบริษัทต่างประเทศเพื่อขายสินค้าให้ลูกค้าในประเทศไทย ต้องดูด้วยว่าบริษัทผู้รับค่านายหน้าเข้าข่ายเป็นลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ตามมาตรา 76 ทวิหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายเป็นตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศตามมาตรา 76 ทวิ ก็จะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีแทนนิติบุคคลต่างประเทศ อีกทั้งยังมีภาระต้องยื่นแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 ทวิ การจ่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยอีกด้วย แม้ว่าบริษัท จะเพียงแต่รับค่านายหน้าจากการขายสินค้าหรือบริการโดยไม่ได้มีส่วนในการรับจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการนั้นแต่อย่างใด กรณีนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3935/2548 วินิจฉัยเอาไว้แล้ว

 รับค่านายหน้าจากต่างประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

จดทะเบียนการค้า ไม่ใช่เจ้าบ้าน

เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา จดทะเบียน พาณิชย์ บ้านเช่า จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์ อบต จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ ขายส่ง หมูสะเต๊ะ ไม้ละ 2 บาท แฟ รน ไช ส์ หมูสะเต๊ะ หมูสะเต๊ะ บีบี วัดลาดปลาดุก ขายส่ง หมูสะเต๊ะ ชลบุรี แฟ รน ไช ส์ ยิ้มสยาม เจ้าสัว หมูสะเต๊ะ หมูสะเต๊ะ แม่โอ๊ะโอ
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง วิธีหา กำไร

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง วิธีหาต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ บัญชีต้นทุนขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย โปรแกรมคำนวณ ต้นทุน ฟรี การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย

50 โรงงานผลิตสินค้าในไทย !

โรงงานผลิตสินค้าในไทย โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตแบรนด์ โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิต oem โรงงานผลิตสกินแคร์ โรงงาน ผลิตครีมที่ดีที่สุด โรงงานผลิตลิปสติก

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Leave a Comment

Scroll to Top