รับทำบัญชี.COM | ในต่างประเทศอยากทำธุรกิจส่งออกเริ่มต้นอย่างไร?

ธุรกิจในต่างประเทศ

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาด ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดในประเทศที่เป็นเป้าหมายของธุรกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค, คู่แข่งธุรกิจ, แนวโน้มตลาดและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส่งผลต่อธุรกิจ

 2. วางแผนธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการขยายตลาดและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 3. ศึกษากฎหมายและข้อกำหนด ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในประเทศเป้าหมาย รวมถึงกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้า

 4. วางแผนการเงิน วางแผนและจัดการทรัพยากรการเงินที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เช่น การระบายเงิน, การจัดหาเงินทุน, การบริหารค่าใช้จ่าย

 5. จัดหาคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ สำรวจและค้นหาคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจที่มีความร่วมมือที่เหมาะสมในประเทศที่ธุรกิจต้องการเข้าสู่

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจในต่างประเทศ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายสินค้าในต่างประเทศ 1,000,000 500,000
ค่าขนส่งสินค้า 100,000 50,000
ค่าโฆษณาในต่างประเทศ 50,000 20,000
ค่าจ้างงานในต่างประเทศ 200,000 150,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 50,000 30,000
รวมรายรับ 1,150,000  
รวมรายจ่าย   750,000
กำไรสุทธิ   400,000

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจในต่างประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในต่างประเทศได้แก่

 1. ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีธุรกิจในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาคู่ค้าต่างประเทศ, การศึกษากฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง, การจัดหาสินค้าและบริการ, และการวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ.

 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตลาดและการสร้างความรู้จักสินค้าหรือบริการในตลาดต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจในต่างประเทศ.

 3. ที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นบุคคลหรือบริษัทที่ให้คำปรึกษาและบริการในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น การปรึกษาทางธุรกิจ, การจัดหาคู่ค้าต่างประเทศ, การวางแผนธุรกิจระหว่างประเทศ, และการดำเนินกิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศ.

 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนิติธรรม เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในต่างประเทศ เช่น กฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศ, การจัดทำสัญญาระหว่างประเทศ, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำธุรกิจในประเทศต่างๆ.

 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนต่างประเทศ เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจต่างประเทศ, การจัดหาทุนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ, การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนต่างประเทศ.

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารระหว่างประเทศ รวมถึงการแปลภาษาและการเขียนเอกสารทางธุรกิจในภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารกับคู่ค้าต่างประเทศ.

 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับธุรกิจในต่างประเทศ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการทำธุรกิจ, และการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่.

 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและประหยัด.

อาชีพเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเพียงแค่ส่วนนึง ยังมีอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในต่างประเทศอีกมากมาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, การทำธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศ, การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ, และอื่น ๆ อีกมากมาย การเลือกอาชีพจะขึ้นอยู่กับความสนใจ, ความเชี่ยวชาญ, และโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศในช่วงเวลานั้น ๆ.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจในต่างประเทศ

 • จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ความสามารถในการสร้างความรู้จักและความไว้วางใจจากลูกค้าต่างประเทศ
  • ความสามารถในการจัดหาคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจที่เหมาะสมในต่างประเทศ
 • จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความยุ่งยากในการปรับตัวกับกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศต่างๆ
  • ความเสี่ยงทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
  • ความจำเป็นในการสื่อสารและภาษาต่างประเทศ
  • ความล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดต่างประเทศ
 • โอกาส (Opportunities)

  • การเข้าถึงตลาดใหม่ในประเทศต่างๆ
  • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
  • การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ
  • การขยายตลาดและการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ
 • อุปสรรค (Threats)

  • ความแข่งขันจากธุรกิจในประเทศต่างๆ
  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎหมายของประเทศต่างๆ
  • ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ
  • ความเสี่ยงทางการเงินและสังคมในประเทศต่างๆ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจในต่างประเทศ ที่ควรรู้

 1. การส่งออก (Export) – การขายสินค้าหรือบริการไปยังประเทศต่างๆ.

 2. การนำเข้า (Import) – การซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศต่างๆ.

 3. สัมภาระทางศุลกากร (Customs Duty) – ภาษีที่เสียในการนำสินค้าเข้าหรือออกจากประเทศ.

 4. ธุรกิจต่างประเทศ (International Business) – กิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในประเทศต่างๆ.

 5. การลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investment) – การลงทุนในธุรกิจหรือกิจกรรมธุรกิจในประเทศต่างๆ.

 6. พันธมิตรธุรกิจ (Business Partnership) – ความร่วมมือกับธุรกิจหรือบริษัทในประเทศต่างๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดหรือการทำธุรกิจร่วมกัน.

 7. การศึกษาตลาด (Market Research) – กระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและผู้บริโภคในประเทศต่างๆ.

 8. การเปิดตลาด (Market Entry) – กระบวนการเข้าสู่ตลาดใหม่ในประเทศต่างๆ เพื่อทำธุรกิจและขยายตลาด.

 9. การทำธุรกิจแบบสัญญา (Contractual Business) – การทำธุรกิจโดยใช้สัญญากับธุรกิจหรือบริษัทในประเทศต่างๆ เช่น การจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่าย.

 10. ภาษีธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Business Tax) – ภาษีที่เสียในการทำธุรกิจในประเทศต่างๆ ซึ่งอาจมีกฎหมายและอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ.

ธุรกิจ ธุรกิจในต่างประเทศ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

 • การจดทะเบียนธุรกิจ ต้องจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายของประเทศที่ต้องการทำธุรกิจในนั้น สามารถเป็นบริษัทในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, หรือบุคคลธรรมดา.

 • การขอใบอนุญาตธุรกิจ บางประเภทของธุรกิจในต่างประเทศอาจต้องขอใบอนุญาตก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจการ เช่น การทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว, การเงิน, การขนส่ง เป็นต้น การขอใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ.

 • การลงทุนต่างประเทศ บางประเภทของธุรกิจในต่างประเทศอาจต้องได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนเพื่อลงทุนในประเทศต่างๆ เช่น การลงทุนในโครงการพัฒนาที่ประเทศต้องการ.

 • การจดทะเบียนทางการค้า บางประเภทของธุรกิจในต่างประเทศอาจต้องจดทะเบียนทางการค้าหากมีการค้าส่งออกหรือนำเข้าสินค้า, หรือมีกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเฉพาะ.

บริษัท ธุรกิจในต่างประเทศ เสียภาษีอย่างไร

 • ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากธุรกิจในต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอาจต้องเสียภาษีรายได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีรายได้ของประเทศที่ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ภาษีรายได้สามารถคำนวณตามกำหนดและอัตราภาษีของประเทศนั้น ๆ ได้.

 • ภาษีอากรและส่วนลดภาษี ธุรกิจในต่างประเทศอาจต้องเสียภาษีอากรในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า, ภาษีอากรในการขนส่งสินค้า และอาจได้รับส่วนลดภาษีตามข้อกำหนดและข้อตกลงระหว่างประเทศ.

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อขายสินค้าและบริการ ธุรกิจในต่างประเทศอาจต้องลงทะเบียนและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายในประเทศที่ทำธุรกิจ.

 • ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมายท้องถิ่น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม, ภาษีเงินเดือน, ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น ธุรกิจในต่างประเทศอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและชำระภาษีตามที่กำหนดในประเทศที่ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่.

ปก ผลไม้อบแห้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )