ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท

รับทำบัญชี.COM | ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภทอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 254 Average: 5]

ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท

ผู้ปะกอบการจดทะเบียนที่เป็น ผู้ขายสินค้า หรือ ให้บริการ มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีในทันทีทุกครั้งที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ และผู้นำเข้ามีหน้าต้องเรียกใบกำกับภาษีมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองได้จ่ายค่าภาษีซื้อไปเป็นจำนวนเท่าใด ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละ 
ดังนั้นใบกำกับภาษีจึงมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการจดทะเบียน ทั้งด้านผู้ขาย และผู้ซื้อ โดยฝั่งผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ ใบกำกับภาษี แสดงว่าได้ขาย หรือบริการ ชนิดหรือประเภทใด ให้แก่บุคคลใด เมื่อใด มีจำนวนปริมาณและมูลค่าเท่าใด และคิดเป็นจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “ภาษีขาย” ที่ได้เรียกเก็บจะเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับฝั่งผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการ และผู้นำเข้า ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้พิสูจน์ว่า ผู้ประกอบการได้ซื้อ หรือรับบริการ ชนิด หรือประเภทใด จากผู้ประกอบการรายใด หรือนำเข้าสินค้าจากประเทศใด เมื่อใด มีจำนวนปริมาณ และเป็นมูลค่าเท่าใด คิดเป็นจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือนภาษี ประเภทของใบกำกับภาษี มีดังนี้  

  1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เป็นเอกสารทางการเงินที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการอย่างละเอียด ธุรกิจจะระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ขายพร้อมกับราคาต่อหน่วย จำนวนที่ขาย และราคารวม รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเอง เช่น เลขที่ใบกำกับภาษี ธุรกรรมเลขที่ วันที่ออกใบกำกับภาษี ฯลฯ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบเป็นหลักฐานทางภาษีสำหรับธุรกิจ

  2. ใบกำกับภาษีแบบย่อ เป็นรูปแบบของใบกำกับภาษีที่ออกโดยธุรกิจเพื่อยืนยันการขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า แต่มีรายละเอียดที่น้อยกว่าใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ใบกำกับภาษีแบบย่อใช้สำหรับการรับเงินและให้รับประกันการขาย แต่ไม่ใช่หลักฐานทางภาษีสำหรับธุรกิจ

  3. ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน เป็นรูปแบบของใบกำกับภาษีที่ออกโดยระบบเครื่องบันทึกการเก็บเงินอัตโนมัติ เช่น เครื่อง POS (Point of Sale) ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงินนี้ใช้สำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่มีรายละเอียดพื้นฐานเท่านั้น

  4. ใบเพิ่มหนี้ เป็นเอกสารทางการเงินที่ออกโดยธุรกิจเมื่อมีการเพิ่มจำนวนหนี้ของลูกค้า เช่น เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ใบเพิ่มหนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มหนี้ เช่น ชื่อลูกค้า จำนวนสินค้าที่เพิ่ม ราคาต่อหน่วย รวมถึงราคารวมที่เพิ่มขึ้น

  5. ใบลดหนี้ เป็นเอกสารทางการเงินที่ออกโดยธุรกิจเมื่อมีการลดจำนวนหนี้ของลูกค้า เช่น เมื่อมีการให้ส่วนลดหรือปรับลดราคาสินค้า ใบลดหนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการลดหนี้ เช่น ชื่อลูกค้า จำนวนสินค้าที่ลดหนี้ ราคาต่อหน่วย รวมถึงราคารวมที่ลดลง

  6. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนราชการเป็นผู้ออก เป็นเอกสารทางการเงินที่ออกโดยส่วนราชการเมื่อมีการชำระเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนราชการเป็นผู้ออกระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น จำนวนเงินที่ชำระ เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ชำระเงิน ฯลฯ

คำอธิบายข้างต้นเป็นเพียงแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับประเภทใบกำกับภาษี อาจมีความแตกต่างในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญในการออกใบกำกับภาษีสำหรับธุรกิจของคุณ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมสรรพากรก็ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถจัดทำรายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยถือว่าได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ภาษีอากร โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> เปลี่ยนชื่อฟอร์มใบกำกับภาษีเองได้ไหม