5 ใบเพิ่มหนี้ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 792 Average: 5]

ใบเพิ่มหนี้

ใบเพิ่มหนี้ คือ ?

ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note) ลูกค้ามีการเพิ่มสินค้าหรือบริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ หรือใช้กรณีผู้ขายคำนวณราคาสินค้าหรือบริการผิดพลาดต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ได้ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าแล้ว ดังนั้นผู้ขายจึงต้องออกใบเพิ่มหนี้เพื่อปรับปรุงจำนวนเงินให้กับลูกค้า

รายละเอียด ข้อความ ?

          ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ขายสินค้าหรือบริการแล้วนั้น ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เนื่องจากมูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น ให้ผู้ประกอบการต้องออกใบเพิ่มหนี้ในเดือนภาษีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้ได้ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ออกใบเพิ่มหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในเดือนภาษีถัดไป ใบเพิ่มหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้

– คำว่า”ใบเพิ่มหนี้”ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน
– ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้
– ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
– วัน เดือน ปีที่ออกใบเพิ่มหนี้
– หมายเลขลำดับใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่าง
– คำอธิบายถึงสาเหตุของการออกใบเพิ่มหนี้     

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top