ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

รับทำบัญชี.COM | ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี สอบถามการคืนภาษี?

ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

** หากไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี กรณีเกิดจากเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่ **
+++ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้ +++
1 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2 หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

การขอคืนเงินภาษี (Tax Refund) เป็นกระบวนการที่คุณสามารถทำเพื่อรับเงินคืนจากหน่วยงานภาษี โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเงินภาษีเงินเดือนหรือเงินภาษีส่วนบุคคลที่คุณได้จ่ายเกินจากจำนวนที่คุณต้องจ่ายจริง หรือเป็นเงินภาษีที่หักออกจากรายได้ของคุณมากกว่าจำเป็น

นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อขอคืนเงินภาษี

  1. เตรียมข้อมูลภาษี ให้เตรียมข้อมูลทางภาษีของคุณ รวมถึงใบสรุปรายได้ (W-2 หรือ 1099) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และหักลดหย่อนที่คุณมี

  2. ส่งภาษี ส่งการรายงานภาษีส่วนบุคคล (Income Tax Return) ของคุณให้กับหน่วยงานภาษี โดยใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายและเวลาที่กำหนด

  3. รอการตรวจสอบ หลังจากส่งภาษีของคุณไปแล้ว หน่วยงานภาษีจะตรวจสอบข้อมูลและคำนวณเงินภาษีที่คุณต้องจ่ายหรือคืน

  4. รับเช็คหรือโอนเงิน หากคุณมีสิทธิ์รับเงินคืนภาษี คุณจะได้รับเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณตามวิธีที่คุณเลือกในการจัดส่งเงินภาษี

  5. ตรวจสอบสถานะ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการขอคืนเงินภาษีของคุณผ่านเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานภาษี

ควรจะระวังในการกรอกแบบฟอร์มภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาในการขอคืนเงินภาษี หากคุณไม่มั่นใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการขอคืนเงินภาษีของคุณ คุณควรปรึกษากับนักบัญชีหรือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อความชัดเจนและคำแนะนำ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )