ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

2 วิธี ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี ทำดู

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

** หากไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี กรณีเกิดจากเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่ **
+++ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้ +++
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 

ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

Leave a Comment

Scroll to Top