บัญชีแยกประเภท 3 มีกี่แบบ คือ มี อะไร บ้าง

บัญชีแยกประเภท
[Total: 178 Average: 5]

บัญชีแยกประเภท

การบัันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท

ความหมายของบัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภท คือ (Ledger Accounts) บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นของกิจการไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งกระทำหลังจากบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแยกประเภทบัญชีจะทำให้บัญชีของกิจการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการค้นหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาด

รูปแบบของบัญชีแยกประเภท ที่นิยมใช้ มี 2 รูปแบบ
1. แบบตัว ที (T) ในภาษาอังกฤษ
2. แบบมีช่องยอดคงเหลือ

ประเภทของบัญชีแยกประเภท

ประเภทของบัญชีแยกประเภท แบ่งออกได้ดังนี้
 1. บัญชีประเภทสินทรัพย์ (Assets) หมายถึง บัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตามประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีวัสดุสำนักงาน บัญชีเครื่องใช้สำนักงาน บัญชีธนาคาร บัญชีที่ดิน เป็นต้น
 2. บัญชีประเภทหนี้สิน (Liabilities) หมายถึง บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่กิจการต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีตั๋วเงินจ่าย เป็นต้น
 3. บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) หมายถึง บัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง ได้แก่
  บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย
  บัญชีรายได้ เมื่อมีรายได้ ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
  บัญชีค่าใช้จ่าย เมื่อมีค่าใช้จ่าย ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง
  บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เมื่อมีการถอนเงินสดและนำสินทรัพย์ไปใช้ส่วนตัว ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 12, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top