ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า

ภาษีการออกใบลดหนี้
[Total: 121 Average: 5]

ภาษีการออกใบลดหนี้

ภาษีการออกใบลดหนี้
ภาษีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7827
วันที่ : 25 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า
ข้อกฎหมาย : มาตรา 86/10, มาตรา 83/13
ข้อหารือ : 1. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้า ซึ่งมีเงื่อนไขจำหน่ายท้ายประกาศราคาผลิตภัณฑ์
ระบุว่า หากลูกค้าซื้อสินค้าได้ตามเป้ามีจำนวนรวมกันเกิน 500,000 หน่วย จะให้ส่วนลดหน่วยละ 0.05
บาท จากราคาประกาศฯ จากเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวเมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าให้ลูกค้า
ในแต่ละครั้งที่ขายได้แสดงราคาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในใบกำกับภาษีเป็นราคาตามประกาศฯ และเมื่อ
ขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายเดียวกันได้ครบตามเป้าจึงออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ตามส่วนลด จึงขอทราบว่า กรณีนี้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบลดหนี้ตาม
มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่และถือเป็นเหตุการณ์ตามมาตรา 82/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือไม่
2. หากกรณีตาม 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิออกใบลดหนี้ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
ประมวลรัษฎากรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
3. หากกรณีตาม 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบลดหนี้ไปแล้ว จะมีความผิดหรือไม่
แนววินิจฉัย : 1. กรณีตาม 1. เหตุที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบลดหนี้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวมิใช่เหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) เรื่อง กำหนดเหตุอื่นตามมาตรา
82/10 (1)(2)(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2542 ดังนั้น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีตาม 2 และ 3 วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร คือ ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ไม่ต้องออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรแต่หากประสงค์ที่จะออก ใบลดหนี้ที่เป็น
เอกสารทางการค้าก็ให้กระทำได้
ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
ให้กับผู้ซื้อสินค้าไปแล้วเป็นการออกใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิออกตามกฎหมายต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
จำนวนที่ปรากฏในใบลดหนี้ตามมาตรา 86/13 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องเสียเบี้ยปรับสองเท่าของ
จำนวนภาษีตามใบลดหนี้ ตามมาตรา 89(6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 63/30010

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า ?

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้า ซึ่งมีเงื่อนไขจำหน่ายท้ายประกาศราคาผลิตภัณฑ์ระบุว่า หากลูกค้าซื้อสินค้าได้ตามเป้ามีจำนวนรวมกันเกิน 500,000 หน่วย จะให้ส่วนลดหน่วยละ 0.05 บาท จากราคาประกาศฯ จากเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวเมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าให้ลูกค้าในแต่ละครั้งที่ขายได้แสดงราคาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในใบกำกับภาษีเป็นราคาตามประกาศฯ

เลขที่หนังสือ กค 0811/พ.7827 ข้อกฎหมาย ข้อหารือ แนววินิจฉัย ?

กรณีตาม 1. เหตุที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบลดหนี้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวมิใช่เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) เรื่อง กำหนดเหตุอื่นตามมาตรา 82/10 (1)(2)(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2542 ดังนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีตาม 2 และ 3 วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร คือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรแต่หากประสงค์ที่จะออก ใบลดหนี้ที่เป็นเอกสารทางการค้าก็ให้กระทำได้

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 30, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top