หุ้นทุนที่ได้รับคืน

กำลังปรับปรุง
[Total: 386 Average: 5]

หุ้นทุนของบริษัทที่นำไปออกจำหน่ายโดยได้รับชำระค่าหุ้น ?

หุ้นทุนที่ได้รับคืน หมายถึง หุ้นทุนของบริษัทที่นำไปออกจำหน่ายโดยได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนและออกใบหุ้นแล้ว  ซึ่งภายหลังบริษัทได้รับคืนหุ้นมาถือไว้เองนั้น โดยไม่ได้ยกเลิกหุ้นทุน  บริษัทจะต้องนำออกจำหน่ายใหม่โดยเร็วหรือยกเลิกแล้วแต่กรณี

ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1143 ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้บริษัทจำกัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง หรือรับจำนำหุ้นของตนเอง ส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตราที่ 66 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้เช่นกัน การซื้อหุ้นคืนสามารถทำได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตราที่ 66/1 ดังนี้  บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและมีสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุทำให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทจำกัดต้องการที่จะถือหุ้นตนเองในลักษณะใดก็ตาม จะต้องนำขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้า  ตามที่กำหนดไว้ใน มาตราที่ 1125  

แต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  หุ้นที่ซื้อคืนมาจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง  หากไม่มีการจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัททำการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งกำหนดไว้ใน มาตรา  66/1 วรรค 3

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top