Author name: ANUSAK NGUESA

ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ชื่อบริษัทร้าง คือ นิติบุคลร้าง เราจะนำใช้ใหม่

ชื่อบริษัทร้าง นิติบุคคล ร้าง เราจะนำใช้ใหม่

ในหน้านี้ ชื่อบริษัทร้าง คือ นิติบุคลร้าง เราจะนำใช้ใหม …

ชื่อบริษัทร้าง นิติบุคคล ร้าง เราจะนำใช้ใหม่ Read More »

ภงด ภาษี ร้านเสริมสวย เปิดร้านเสริมสวย

ในหน้านี้ เปิดร้านเสริมสวยเล็กๆ ทำคนเดียวที่บ้าน จำเป็น …

ภงด ภาษี ร้านเสริมสวย เปิดร้านเสริมสวย Read More »

เอกสารสำคัญที่กฏหมายใช้ตรวจสอบสถานะภาพของกิจการ

ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย

ในหน้านี้ เอกสารสำคัญที่กฏหมายใช้ตรวจสอบสถานะภาพของกิจก …

ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย Read More »

แผนการตรวจนับ

แผนการตรวจนับ สินค้าคงเหลือ

รายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือ แบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าคงเหลือ คู่มือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือมี กี่ วิธี นโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลือ หน่วยที่4 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ วิธีการตรวจนับสินค้าคงคลังแบบ physical count วัตถุประสงค์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด

การบัญชี

การบัญชี ประโยชน์ เบื้องต้น

งานบัญชีมี ขั้น ตอน อะไรบ้าง การทําบัญชี รายรับรายจ่าย บัญชีธุรกิจมีกี่ประเภท การทําบัญชี ภาษาอังกฤษ การ ทํา บัญชี (Bookkeeping หมาย ถึง) การทําบัญชีธุรกิจ หมายถึง การทําบัญชี bookkeeping ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชี โดยอยู่ในขั้นตอน ข้อ แตก ต่าง ระหว่าง การบัญชี และ การ สัมมนา บัญชี

สินค้าเสื่อมคุณภาพ

การทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ

ในหน้านี้ สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้า …

การทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ Read More »

กลยุทธ์การตลาด ใน การแข่งขันระดับโลก

กลยุทธ์การตลาด 7p กลยุทธ์การตลาด 4p กลยุทธ์การตลาด 4p ตัวอย่าง ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ กลยุทธ์การตลาด คือ ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

Company Limited

บจก. ย่อมาจาก บจ. บริษัทจํากัด คือ ต่างกันอย่างไร Co.,Ltd

บจก ย่อมาจาก บจ. กับ บจก. ต่างกันอย่างไร บจก คือ บจก ภาษาอังกฤษ บ. จ หรือ บ. จก บ. จก มหาชน คือ บ. จ ย่อมาจาก เจ้าของ หจก เรียกว่า ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง หจก กับ บริษัท

สูตรทางบัญชี คำนวณ หา ซื้อสุทธิ สูตรหา ยอด ซื้อสุทธิ

ในหน้านี้ สูตรทางบัญชี คำนวณ หา ซื้อสุทธิ สูตรหา ยอด ซื …

สูตรทางบัญชี คำนวณ หา ซื้อสุทธิ สูตรหา ยอด ซื้อสุทธิ Read More »

ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น

ในหน้านี้ ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น ส …

ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น Read More »

ภาษีซื้อต้องห้าม ค่าน้ำมัน มีอะไรบ้าง

ในหน้านี้ ภาษีซื้อต้องห้าม ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม มี อะไร …

ภาษีซื้อต้องห้าม ค่าน้ำมัน มีอะไรบ้าง Read More »

การตลาด คือ

การตลาด (Marketing)

เรียนการตลาด การตลาดเบื้องต้น การตลาดหมายถึง การตลาด มีอะไรบ้าง การตลาด 4p การตลาด ภาษาอังกฤษ สาขาการตลาด เรียนการตลาดคือ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ บันทึกบัญชี

ในหน้านี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะไ …

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ บันทึกบัญชี Read More »

คิดต้นทุนขายสินค้า

คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ

ในหน้านี้ คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไ …

คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ Read More »

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ประกอบด้วย

ในหน้านี้ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย จำนวนที่จะได้ …

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ประกอบด้วย Read More »

สูตรหา กำไรสะสมปลายปี หายังไง

กําไรสะสมต้นงวด หายังไง กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน กำไรสะสมต้นงวด คือ ยอดขายสุทธิ สูตร กําไรสุทธิ สูตร สูตรบัญชี 5 หมวด ซื้อสุทธิ สูตร กําไรสะสม คือ

สูตรหา กำไรสุทธิ กําไร เปอร์เซ็นต์

สูตรหา กําไร เปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิ คือ สูตรหากําไร ขาดทุน สูตรหากําไร ขาดทุน excel วิธี หา กำไรจากราคาขาย วิธีคิด กํา ไร สินค้า กําไรสะสมต้นปี หายังไง ขายสุทธิ ตัวอย่าง

สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม วิธีคำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม

ในหน้านี้ สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม วิธีคำนวณหา ค่าใช้จ่ายรว …

สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม วิธีคำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม Read More »

สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น วิธีคำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในหน้านี้ สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น วิธีคำนวณหา ส่วนของผ …

สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น วิธีคำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น Read More »

สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด

ในหน้านี้ สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปล …

สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด Read More »

สูตรหากำไรขั้นต้น

สูตรหา เปรียบเทียบ กําไรขั้นต้น กําไรสุทธิ

กําไรขั้นต้น บัญชี กําไรขั้นต้น กับ กําไรสุทธิ กําไรขั้นต้น คือ กําไรขั้นต้น ภาษาอังกฤษ สูตรคำนวณ margin ขายสุทธิ สูตร ขายสุทธิ คือ ขายสุทธิ ตัวอย่าง

บัญชี ส่งออกสินค้า ไปต่างประเทศ

การลงบัญชี ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ cif ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ส่งออก ภาษี ส่งออก ต่างประเทศ ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกบัญชี ส่งออกสินค้า  บันทึกบัญชี ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ การบันทึกบัญชี ส่งออก cif รายงานภาษีขาย ส่งออก อัตราแลกเปลี่ยน

Scroll to Top