รับทำบัญชี.COM | 5 บทบาทคณะกรรมการบริษัทความสำคัญการตัดสินใจสำหรับธุรกิจ?

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คือ กลุ่มผู้บริหารสูงสุดในบริษัทซึ่งมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่ถูกเลือกหรือแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ซึ่งจะมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางและยุทธวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทมักจะมีคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบที่ครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกต่อไปนี้

  1. ประธานคณะกรรมการ (Chairperson) คนที่เป็นประธานคณะกรรมการมีบทบาทในการนำทีมและสร้างบรรยากาศในการตัดสินใจที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  2. กรรมการผู้จัดการบริษัท (CEO – Chief Executive Officer) คนที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประจำวันของบริษัท และมีบทบาทในการดำเนินการตามยุทธวิธีการที่คณะกรรมการตั้ง
  3. กรรมการผู้รอง (Vice Chairperson) คนที่มักจะช่วยประธานคณะกรรมการในการดำเนินการแทนหรือเติมเต็มบทบาทในบางกรณี และอาจมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านหนึ่ง เช่น การเงินหรือการตลาด
  4. กรรมการสำนักงานบริษัท (Company Secretary) คนที่รับผิดชอบในการจัดการเอกสารทางกฎหมายและบริหารงานสำนักงานของบริษัท เขาหรือเธอจะตรวจสอบความเที่ยงตรงตามกฎหมายและการปฏิบัติทางธุรกิจ
  5. กรรมการบริษัท (Directors) สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทนอกเหนือจากประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการบริษัท และกรรมการสำนักงานบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของบริษัท และมีหน้าที่ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบรายงานการเงิน และการพิจารณาข้อสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท การบริหารคณะกรรมการเป็นส่วนสำคัญในการประสบความสำเร็จของบริษัท