ทะเบียนพาณิชย์

ศัพท์บัญชี

ศัพท์บัญชี เงิน กําไร ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ขาดทุน บัญชี
5 (183)

[Total: 183 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ศัพท์บัญช …

ศัพท์บัญชี เงิน กําไร ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ขาดทุน บัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก
5 (104)

[Total: 104 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ขั้นตอนกา …

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก Read More »

ภาษีการออกใบลดหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า
5 (89)

[Total: 89 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีการออก …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
5 (59)

[Total: 59 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การยกเว้นภ …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

กรณีการจัดทำรายงานภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
5 (45)

[Total: 45 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษี การจั …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ
5 (46)

[Total: 46 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีบริหาร …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ Read More »

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด
5 (28)

[Total: 28 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การออกระดม …

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด Read More »

อัตราส่วนทางการเงิน RATIO การวิเคราห์ 4 สภาพคล่อง d/e ratio EXCEL PERIOD อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
5 (110)

[Total: 110 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ อัตราส่วน …

อัตราส่วนทางการเงิน RATIO การวิเคราห์ 4 สภาพคล่อง d/e ratio EXCEL PERIOD อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Read More »

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี
5 (36)

[Total: 36 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีอีเซอร …

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี Read More »

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน สินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ระบบสินทรัพย์ถาวร คือ Fixed Asset คือ
5 (125)

[Total: 125 Average: 5] สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ป …

สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน สินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ระบบสินทรัพย์ถาวร คือ Fixed Asset คือ Read More »

บันทึกรายรับรายจ่าย

บัญชี รายรับรายจ่าย 2 ตาราง สมุด ทําเอง วิธี ทําบัญชี ส่งธนาคาร
5 (925)

[Total: 925 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ทําบัญชี …

บัญชี รายรับรายจ่าย 2 ตาราง สมุด ทําเอง วิธี ทําบัญชี ส่งธนาคาร Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ คือ 7 ใบมอบอํานาจ ที่ดิน ทั่วไป บุคคล
5 (782)

[Total: 782 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ หนังสือมอ …

หนังสือมอบอำนาจ คือ 7 ใบมอบอํานาจ ที่ดิน ทั่วไป บุคคล Read More »

ตัวอย่างหมวดบัญชี

ผังบัญชี 5 หมวด มาตรฐาน การ บัญชี บริษัทจํากัด ตัวอย่าง
5 (715)

[Total: 715 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ผังบัญชีผ …

ผังบัญชี 5 หมวด มาตรฐาน การ บัญชี บริษัทจํากัด ตัวอย่าง Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์
5 (28)

[Total: 28 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ โอนอสังหาร …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ Read More »

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี 2 ตัวอย่างงบการเงินเลิกกิจการ เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร
5 (149)

[Total: 149 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การเลิกบร …

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี 2 ตัวอย่างงบการเงินเลิกกิจการ เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
5 (42)

[Total: 42 Average: 5]chanatee ngeusa

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี การ จำหน่าย หุ้น บริษัทมหาชน การจำหน่ายหุ้นโดยให้ชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ
5 (253)

[Total: 253 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การจำหน่า …

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี การ จำหน่าย หุ้น บริษัทมหาชน การจำหน่ายหุ้นโดยให้ชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ Read More »

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร
5 (150)

[Total: 150 Average: 5]  เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แบบ บอจ. …

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร Read More »

บอจ 5 บอจ.4 คืออะไร บอจ.4 ตราประทับ ขอ บอจ.2 ออนไลน์
5 (186)

[Total: 186 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แบบ บอจ. …

บอจ 5 บอจ.4 คืออะไร บอจ.4 ตราประทับ ขอ บอจ.2 ออนไลน์ Read More »

บอจ.5 แบบ ยื่น ภายในกี่วัน ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ตัวอย่าง คืออะไร ขอที่ไหน
5 (315)

[Total: 315 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ บอจ 5แบบ …

บอจ.5 แบบ ยื่น ภายในกี่วัน ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ตัวอย่าง คืออะไร ขอที่ไหน Read More »

องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจ 8 ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายขององค์กร หน้าที่ ประเภท รูปแบบ หน้าที่ การจัด
5 (1067)

[Total: 1067 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ องค์กรธุ …

องค์กรธุรกิจ 8 ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายขององค์กร หน้าที่ ประเภท รูปแบบ หน้าที่ การจัด Read More »

งบดุล

งบดุล 2 งบแสดงสถานะทางการเงิน Balance sheet ประกอบด้วย
5 (779)

[Total: 779 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ งบดุลงบดุ …

งบดุล 2 งบแสดงสถานะทางการเงิน Balance sheet ประกอบด้วย Read More »

ภพ 30

เสียภาษี ภพ 30 แบบ คือ เมื่อไหร่ วิธีการทำรายงาน ยื่น ผ่าน เน็ต ภายใน วัน ที่ ออนไลน์
5 (1517)

[Total: 1517 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภพ 30ภพ. …

เสียภาษี ภพ 30 แบบ คือ เมื่อไหร่ วิธีการทำรายงาน ยื่น ผ่าน เน็ต ภายใน วัน ที่ ออนไลน์ Read More »

ภาษีขาย

ภาษีขาย 7 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Output Tax
5 (724)

[Total: 724 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีขายภา …

ภาษีขาย 7 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Output Tax Read More »

Scroll to Top