บทความ

บทความ

ศัพท์บัญชี

ศัพท์บัญชี เงิน กําไร ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ขาดทุน บัญชี
5 (183)

[Total: 183 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ศัพท์บัญช …

ศัพท์บัญชี เงิน กําไร ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ขาดทุน บัญชี Read More »

แผนการทำบัญชี 2 แนวทาง ทางการ บันทึกบัญชี ธุรกิจซื้อมาขายไป การขายสินค้าออนไลน์
5 (103)

[Total: 103 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

แผนการทำบัญชี 2 แนวทาง ทางการ บันทึกบัญชี ธุรกิจซื้อมาขายไป การขายสินค้าออนไลน์ Read More »

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต 2 ค่าใช้จ่ายการผลิต งบต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุนการผลิต
5 (391)

[Total: 391 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ต้นทุนการ …

ต้นทุนการผลิต 2 ค่าใช้จ่ายการผลิต งบต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุนการผลิต Read More »

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง คือ ตัวอย่าง 8 องค์ประกอบของตราสารหนี้
5 (184)

[Total: 184 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ตราสารหนี …

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง คือ ตัวอย่าง 8 องค์ประกอบของตราสารหนี้ Read More »

ภาษีการออกใบลดหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า
5 (90)

[Total: 90 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีการออก …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า Read More »

กรณีการจัดทำรายงานภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
5 (45)

[Total: 45 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษี การจั …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ
5 (46)

[Total: 46 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีบริหาร …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ Read More »

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า
5 (109)

[Total: 109 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีขายแม …

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด
5 (61)

[Total: 61 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีเกษียณ …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด Read More »

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด
5 (28)

[Total: 28 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การออกระดม …

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
5 (47)

[Total: 47 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีเงินได …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากวิชาชีพอิสระ Read More »

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี
5 (36)

[Total: 36 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีอีเซอร …

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ
5 (34)

[Total: 34 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีอสร้าง …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา
5 (75)

[Total: 75 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีคำพิพา …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา Read More »

ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ คือ เงินปันผล ตัวอย่าง เงินปันผลสหกรณ์ เงินปันผล บันทึกบัญชี
5 (214)

[Total: 214 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ความหมายข …

ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ คือ เงินปันผล ตัวอย่าง เงินปันผลสหกรณ์ เงินปันผล บันทึกบัญชี Read More »

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
5 (34)

[Total: 34 Average: 5]chanatee ngeusa

ค่าตกแต่งและติดตั้ง ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Customization fee
5 (148)

[Total: 148 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ค่าตกแต่ง …

ค่าตกแต่งและติดตั้ง ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Customization fee Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์
5 (28)

[Total: 28 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ โอนอสังหาร …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax
5 (37)

[Total: 37 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ประมาณการภ …

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax Read More »

สำรองหนี้สูญ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Bad Debt Provision
5 (133)

[Total: 133 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ สำรองหนี้ …

สำรองหนี้สูญ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Bad Debt Provision Read More »

Scroll to Top