บัญชี ภาษีอากร

ความหมายของวิชาชีพ วิชาชีพ หมายถึง 5 ความสำคัญ องค์ประกอบ มีอะไรบ้าง สาขา ลักษณะ
5 (390)

[Total: 390 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ความหมายข …

ความหมายของวิชาชีพ วิชาชีพ หมายถึง 5 ความสำคัญ องค์ประกอบ มีอะไรบ้าง สาขา ลักษณะ Read More »

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง คือ ตัวอย่าง 8 องค์ประกอบของตราสารหนี้
5 (183)

[Total: 183 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ตราสารหนี …

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง คือ ตัวอย่าง 8 องค์ประกอบของตราสารหนี้ Read More »

ภาษีการออกใบลดหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า
5 (90)

[Total: 90 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีการออก …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า Read More »

2 การวัดมูลค่า การจัดประเภทรายการใหม่ งบการเงิน การจัดเรียงรายการบัญชี
5 (90)

[Total: 90 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การรับรู้ …

2 การวัดมูลค่า การจัดประเภทรายการใหม่ งบการเงิน การจัดเรียงรายการบัญชี Read More »

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด
5 (28)

[Total: 28 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การออกระดม …

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด Read More »

ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน ทําได้ในลักษณะใด ภาระผูกพันจากการอนุมาน คือ
5 (317)

[Total: 317 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ความรู้เก …

ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน ทําได้ในลักษณะใด ภาระผูกพันจากการอนุมาน คือ Read More »

อัตราส่วนทางการเงิน RATIO การวิเคราห์ 4 สภาพคล่อง d/e ratio EXCEL PERIOD อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
5 (110)

[Total: 110 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ อัตราส่วน …

อัตราส่วนทางการเงิน RATIO การวิเคราห์ 4 สภาพคล่อง d/e ratio EXCEL PERIOD อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Read More »

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี
5 (36)

[Total: 36 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีอีเซอร …

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี Read More »

ลักษณะหนี้สิน

ลักษณะของหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน 13 รายการ หนี้สินระยะยาว หนี้สิน มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียน
5 (258)

[Total: 258 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ลักษณะของ …

ลักษณะของหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน 13 รายการ หนี้สินระยะยาว หนี้สิน มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียน Read More »

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน สินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ระบบสินทรัพย์ถาวร คือ Fixed Asset คือ
5 (125)

[Total: 125 Average: 5] สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ป …

สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน สินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ระบบสินทรัพย์ถาวร คือ Fixed Asset คือ Read More »

บันทึกรายรับรายจ่าย

บัญชี รายรับรายจ่าย 2 ตาราง สมุด ทําเอง วิธี ทําบัญชี ส่งธนาคาร
5 (925)

[Total: 925 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ทําบัญชี …

บัญชี รายรับรายจ่าย 2 ตาราง สมุด ทําเอง วิธี ทําบัญชี ส่งธนาคาร Read More »

การจัดสรรกำไรสะสม หมายถึง กําไรสะสมจัดสรรแล้ว คือ งบกําไรสะสม คือ ล้าง กำไรสะสม กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน
5 (303)

[Total: 303 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ความหมายข …

การจัดสรรกำไรสะสม หมายถึง กําไรสะสมจัดสรรแล้ว คือ งบกําไรสะสม คือ ล้าง กำไรสะสม กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน Read More »

ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ คือ เงินปันผล ตัวอย่าง เงินปันผลสหกรณ์ เงินปันผล บันทึกบัญชี
5 (214)

[Total: 214 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ความหมายข …

ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ คือ เงินปันผล ตัวอย่าง เงินปันผลสหกรณ์ เงินปันผล บันทึกบัญชี Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ คือ 7 ใบมอบอํานาจ ที่ดิน ทั่วไป บุคคล
5 (782)

[Total: 782 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ หนังสือมอ …

หนังสือมอบอำนาจ คือ 7 ใบมอบอํานาจ ที่ดิน ทั่วไป บุคคล Read More »

ยานพาหนะ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี vehicle
5 (208)

[Total: 208 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ยานพาหนะย …

ยานพาหนะ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี vehicle Read More »

ค่าตกแต่งและติดตั้ง ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Customization fee
5 (147)

[Total: 147 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ค่าตกแต่ง …

ค่าตกแต่งและติดตั้ง ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Customization fee Read More »

คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี ความหมาย หนังสือศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ pdf
5 (152)

[Total: 152 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ คำจำกัดคว …

คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี ความหมาย หนังสือศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ pdf Read More »

ตัวอย่างหมวดบัญชี

ผังบัญชี 5 หมวด มาตรฐาน การ บัญชี บริษัทจํากัด ตัวอย่าง
5 (718)

[Total: 718 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ผังบัญชีผ …

ผังบัญชี 5 หมวด มาตรฐาน การ บัญชี บริษัทจํากัด ตัวอย่าง Read More »

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax
5 (36)

[Total: 36 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ประมาณการภ …

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax Read More »

สำรองหนี้สูญ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Bad Debt Provision
5 (132)

[Total: 132 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ สำรองหนี้ …

สำรองหนี้สูญ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Bad Debt Provision Read More »

งบกระแสเงินสดกิจการ กระดาษทําการ 4 งบกระแส (เงินสด) Cash Flow ตัวอย่างงบกระแสเงิน
5 (90)

[Total: 90 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ งบกระแสเงิ …

งบกระแสเงินสดกิจการ กระดาษทําการ 4 งบกระแส (เงินสด) Cash Flow ตัวอย่างงบกระแสเงิน Read More »

งบกระแสเงินสด อีก 1 ตัวอย่าง Excel (ทางตรง) การวิเคราะห์ ppt มาตรฐาน แบบฝึกหัด
5 (177)

[Total: 177 Average: 5]งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow sta …

งบกระแสเงินสด อีก 1 ตัวอย่าง Excel (ทางตรง) การวิเคราะห์ ppt มาตรฐาน แบบฝึกหัด Read More »

ชนิดเงินปันผล บันทึกบัญชี 5 ขั้นตอน (Dbd) อยู่ในส่วนใดของงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี
5 (165)

[Total: 165 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ชนิดเงินป …

ชนิดเงินปันผล บันทึกบัญชี 5 ขั้นตอน (Dbd) อยู่ในส่วนใดของงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี Read More »

ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี ppt เฉลยแบบฝึกหัด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี นิยาม ของระบบสารสนเทศ ทางการ บัญชี
5 (89)

[Total: 89 Average: 5]ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต ระ …

ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี ppt เฉลยแบบฝึกหัด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี นิยาม ของระบบสารสนเทศ ทางการ บัญชี Read More »

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี 2 ตัวอย่างงบการเงินเลิกกิจการ เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร
5 (149)

[Total: 149 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การเลิกบร …

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี 2 ตัวอย่างงบการเงินเลิกกิจการ เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร Read More »

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รถยนต์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ scb ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว
5 (48)

[Total: 48 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ปรับปรุงโค …

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รถยนต์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ scb ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว Read More »

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี การ จำหน่าย หุ้น บริษัทมหาชน การจำหน่ายหุ้นโดยให้ชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ
5 (253)

[Total: 253 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การจำหน่า …

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี การ จำหน่าย หุ้น บริษัทมหาชน การจำหน่ายหุ้นโดยให้ชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ Read More »

การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชีเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานการบัญชีความยั่งยืน การบัญชีตามความรับผิดชอบ doc
5 (106)

[Total: 106 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ บัญชีเพื่ …

การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชีเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานการบัญชีความยั่งยืน การบัญชีตามความรับผิดชอบ doc Read More »

หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ บัญชีชั้นกลาง 2 หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียน pdf
5 (170)

[Total: 170 Average: 5]หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other …

หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ บัญชีชั้นกลาง 2 หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียน pdf Read More »

หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ประมาณการหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ
5 (168)

[Total: 168 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ หนี้สินโด …

หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ประมาณการหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ Read More »

การบัญชีตั๋วเงินจ่าย 3 ตั๋วเงินจ่าย คือ ปรับปรุงตั๋วเงินจ่าย ตั๋วเงินจ่าย สินทรัพย์ การบัญชีตั๋วเงิน
5 (249)

[Total: 249 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การบัญชีต …

การบัญชีตั๋วเงินจ่าย 3 ตั๋วเงินจ่าย คือ ปรับปรุงตั๋วเงินจ่าย ตั๋วเงินจ่าย สินทรัพย์ การบัญชีตั๋วเงิน Read More »

หางานปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

สมัครงาน ลาดหลุมแก้ว 10 เทคนิคสมัคร หยุดเสาร์ อาทิตย์ สมัครงาน แถวนพวงศ์ โรงงานวุ้นเส้นลาดหลุมแก้ว หางานในอำเภอลาดหลุมแก้ว
5 (76)

[Total: 76 Average: 5] ผู้ที่ต้องการหางานปทุมธานีอำเภอล …

สมัครงาน ลาดหลุมแก้ว 10 เทคนิคสมัคร หยุดเสาร์ อาทิตย์ สมัครงาน แถวนพวงศ์ โรงงานวุ้นเส้นลาดหลุมแก้ว หางานในอำเภอลาดหลุมแก้ว Read More »

หางานบัญชี

หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง หางานสํานักงานบัญชี บางแค
5 (36)

[Total: 36 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ หางานสํานั …

หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง หางานสํานักงานบัญชี บางแค Read More »

สมัครงานสำนักงานบัญชี

สมัครงาน สำนักงานบัญชี หยุดเสาร์ อาทิตย์ งานสํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง
5 (114)

[Total: 114 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ สมัครงาน …

สมัครงาน สำนักงานบัญชี หยุดเสาร์ อาทิตย์ งานสํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง Read More »

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา 2 ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์ ดาวน์โหลด พิมพ์ ใบเสนอราคา word
5 (577)

[Total: 577 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ใบเสนอราค …

ใบเสนอราคา 2 ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์ ดาวน์โหลด พิมพ์ ใบเสนอราคา word Read More »

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร
5 (150)

[Total: 150 Average: 5]  เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แบบ บอจ. …

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร Read More »

บอจ 5 บอจ.4 คืออะไร บอจ.4 ตราประทับ ขอ บอจ.2 ออนไลน์
5 (186)

[Total: 186 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แบบ บอจ. …

บอจ 5 บอจ.4 คืออะไร บอจ.4 ตราประทับ ขอ บอจ.2 ออนไลน์ Read More »

บอจ.5 แบบ ยื่น ภายในกี่วัน ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ตัวอย่าง คืออะไร ขอที่ไหน
5 (315)

[Total: 315 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ บอจ 5แบบ …

บอจ.5 แบบ ยื่น ภายในกี่วัน ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ตัวอย่าง คืออะไร ขอที่ไหน Read More »

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ รับเปิด 2 การจัดตั้ง ขั้นตอนการจด ทะเบียน
5 (805)

เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ จดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนบริษัทการ …

จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ รับเปิด 2 การจัดตั้ง ขั้นตอนการจด ทะเบียน Read More »

งบดุล

งบดุล 2 งบแสดงสถานะทางการเงิน Balance sheet ประกอบด้วย
5 (779)

[Total: 779 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ งบดุลงบดุ …

งบดุล 2 งบแสดงสถานะทางการเงิน Balance sheet ประกอบด้วย Read More »

Scroll to Top