สรรพากร

ภาษีการออกใบลดหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้า
5 (121)

[Total: 121 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีการออกใบลดหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า ?เลขที่หนังสือ กค 0811/พ.7827 ข้อกฎหมาย …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้า Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์
5 (42)

[Total: 42 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืชภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช เลขที่หน …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
5 (78)

[Total: 78 Average: 5] ในหน้านี้ การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้าข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560 เลขที่หนังสือ …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

กรณีการจัดทำรายงานภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับ
5 (64)

[Total: 64 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษี การจัดทำรายงานภาษีข้อหารือที่ กค 0811/พ.7559ภาษี การจัดทำรายงานภาษี ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7559 เลขที่หนังสือ : ก …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับ Read More »

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับจ้างบริหารโรงแรม
5 (75)

[Total: 75 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1895ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบ …

ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับจ้างบริหารโรงแรม Read More »

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า
5 (186)

[Total: 186 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้าข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1881ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า ข้อหารือที่ กค …

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด
5 (88)

[Total: 88 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีเกษียณก่อนกำหนดข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1880ภาษีเกษียณก่อนกำหนด ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1880 เลขที่หนังสือ : …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ
5 (74)

[Total: 74 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีเงินได้วิชาชีพอิสระข้อหารือที่ กค 0811(กม.03)/1903ภาษีเงินได้วิชาชีพอิสระ ข้อหารือที่ กค 0811(กม.03)/1903 เลขที่ห …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง
5 (59)

[Total: 59 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถ ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ไ …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา
5 (127)

[Total: 127 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีคำพิพากษาภาษีคำพิพากษา ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?ภาษีคำพิ …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา Read More »

ภาษีสินค้านำเข้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดี
5 (113)

[Total: 113 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์
5 (45)

[Total: 45 Average: 5] ในหน้านี้ โอนอสังหาริมทรัพย์ภาษีโอนอสังหาริมทรัพย์ ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่า …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์

ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5 (47)

[Total: 47 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ

ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี
5 (106)

[Total: 106 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีบัตรที่ระลึก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5 (47)

[Total: 47 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษียื่นแบบแสดงรายการ มาตรา 52 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5 (64)

[Total: 64 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเพิ่ม VAT 7% เรียกเก็บ || รับทำบัญชี.COM
5 (85)

[Total: 85 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
5 (96)

[Total: 96 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการ
5 (244)

[Total: 244 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร
5 (79)

[Total: 79 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5 (50)

[Total: 50 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง

ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
5 (51)

[Total: 51 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
5 (52)

[Total: 52 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน
5 (71)

[Total: 71 Average: 5]CHANATEE NGUESA บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

Scroll to Top