การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ

รับทำบัญชี.COM | การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ บริษัท?

Click to rate this post!
[Total: 186 Average: 5]

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ ( Conversion of preferred shares )

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ หมายถึง การแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์ชนิดอื่นของบริษัทได้ โดยส่วนใหญ่มักให้สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนสนใจในหุ้นบุริมสิทธิมากขึ้น แม้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ แต่ก็ถูกจำกัดเพียงไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้
เพื่อให้โอกาสแก่หุ้นบุริมสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรมากขึ้นในระยะที่บริษัทมีกำไรสูง บริษัทจึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ผลต่างของรายการบัญชีอาจเป็นได้ 2 กรณี กล่าวคือ

  1. ราคาตามมูลค่าของหุ้นสามัญที่ออกให้ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิที่ปิดโอนส่วนต่างที่ต่ำกว่านี้ ให้เครดิตสู่บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
  2. ราคาตามมูลค่าของหุ้นสามัญที่ออกให้ที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิที่ปิดโอนส่วนเกินสูงกว่านี้ให้เดบิตสู่บัญชีกำไรสะสม ซึ่งถือเป็นการนำกำไรที่ทำมาหาได้ในงวดก่อน ๆ มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ยินดีนำหุ้นบุริมสิทธิมาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (Stock Split) เป็นกระบวนการทางการเงินที่บริษัทตัดหน่วยหุ้นออกเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นที่มีในตลาด โดยทั้งหมดยังคงมีมูลค่าทางตลาดเท่าเดิม หรือบางครั้งอาจเพิ่มมูลค่าทางตลาดเล็กน้อย ส่วนหุ้นบริมสิทธิใหม่ที่สร้างขึ้นจะมีมูลค่าต่อหุ้นที่น้อยกว่าหุ้นตราสารเดิม ทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง

ตัวอย่าง: ถ้าบริษัท XYZ ต้องการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ 2:1 นั่นหมายความว่า สำหรับทุกหุ้นหรือตราสารที่มีอยู่อย่างหนึ่งในบริษัท XYZ ในระหว่างกระบวนการแปลงสภาพ จะกลายเป็นสองหุ้นบริมสิทธิใหม่ โดยราคาต่อหุ้นจะลดลงให้เป็นครึ่งหนึ่งของราคาต่อหุ้นเดิม

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิมักจะทำขึ้นเพื่อเพิ่มความนิยมและความซื้อขายของหุ้นในตลาด โดยลดราคาต่อหุ้นลง ซึ่งอาจช่วยให้การลงทุนในหุ้นมีความเข้าถึงกว่าสำหรับนักลงทุนรายย่อย แต่ราคาตลาดรวมของหุ้นยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิไม่มีผลต่อมูลค่าตลาดรวมของบริษัท แต่อาจมีผลในการลงทุนและการซื้อขายในระยะสั้น

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )