ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รับทำบัญชี.COM | การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท แบบตัว t?

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท (General Ledger) เป็นเอกสารที่ใช้ในการบันทึกการเคลื่อนไหวของเงินและธุรกรรมการเงินของธุรกิจหรือองค์กร โดยแยกประเภทตามบัญชีที่แตกต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเงินต่าง ๆ ของธุรกิจ สมุดบัญชีแยกประเภทประกอบด้วยหลายบัญชีย่อยที่เรียกว่าบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) โดยแต่ละบัญชีแยกประเภทย่อยจะระบุรายละเอียดของธุรกรรมในประเภทนั้น ๆ อีกเช่นเสริมที่จะช่วยในการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวเงินในรายการแยกประเภทนั้น ๆ

สมุดบัญชีแยกประเภทมักมีรายการแยกประเภทต่าง ๆ เช่น:

  1. บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ (Asset Accounts): บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ระบุรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ธุรกิจครอบครอง เช่น สินค้าคงคลัง, เจ้าหนี้, ลูกหนี้, เงินสด, หุ้นส่วน, และสินทรัพย์อื่น ๆ.

  2. บัญชีแยกประเภทหนี้สิน (Liability Accounts): บัญชีแยกประเภทหนี้สินระบุรายละเอียดของหนี้สินที่ธุรกิจต้องชำระ เช่น เงินกู้ยืม, เจ้าของหนี้, หนี้สินต่าง ๆ.

  3. บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity Accounts): บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของระบุรายละเอียดของส่วนทุนของเจ้าของที่ลงทุนในธุรกิจ เช่น ทุนจดทะเบียน, กำไรสะสม, และขาดทุนสะสม.

  4. บัญชีแยกประเภทรายได้ (Revenue Accounts): บัญชีแยกประเภทรายได้ระบุรายละเอียดของรายได้ที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ เช่น รายได้จากการขายสินค้า, บริการขนส่ง, หรือค่าบริการอื่น ๆ.

  5. บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย (Expense Accounts): บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจต้องจ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าสินค้าที่ขาย, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.

  6. บัญชีแยกประเภทค่าต้นทุน (Cost of Goods Sold): บัญชีแยกประเภทค่าต้นทุนระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือนำสินค้ามาขาย เช่น ค่าวัตถุดิบ, ค่าแรงงานผลิต, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.

  7. บัญชีแยกประเภทรายงานเพิ่มเติม (Additional Reporting Accounts): บัญชีแยกประเภทอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นตามลักษณะของธุรกิจ เช่น บัญชีแยกประเภทค่าความเสี่ยง, บัญชีแยกประเภทเงินลงทุน, หรือบัญชีแยกประเภทโครงสร้างส่วนใหญ่.

สมุดบัญชีแยกประเภทจะถูกใช้ในกระบวนการบัญชีประจำวันเพื่อบันทึกและตรวจสอบธุรกรรมการเงินของธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำงบการเงินและรายงานการเงินของธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ลงทุนเข้าใจถึงสถานะการเงินและประสิทธิภาพของธุรกิจในแต่ละระยะเวลา.

ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หลังจากที่ผ่านรายการต่าง ๆ จากสมุดรายวันทั่วไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำงบทดลองซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในบทที่ 5 เพื่อให้การจัดทำงบทดลองเป็นไปได้สะดวก เราจึงควรหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเสียก่อน โดยการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นจะไม่ใช้ปากกา แต่จะใช้ดินสอดำในการหายอดคงเหลือหรือที่มักจะเรียกกันว่า “Pencil Footing” ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าการหายอดคงเหลือนี้ไม่ใช่การบันทึกบัญชี อีกทั้งการหายอดคงเหลือนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการสิ้นสุดกระบวนการจัดทำบัญชี หลังจากจัดทำงบทดลองแล้วยังจะต้องมีการปิดบัญชีหายอดคงเหลือยกไปยกมาของบัญชีต่าง ๆ ซึ่งยังจะต้องผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปอีกครั้งด้วย ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

  1. รวมจำนวนเงินทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีต่าง ๆ แล้วเขียนยอดรวมไว้ใต้จำนวนเงินที่อยู่บรรทัดสุดท้าย
  2. หาผลต่างระหว่างยอดเงินของด้านเดบิตและด้านเครดิต โดยเอามาลบกัน หากยอดเงินทางด้านใดมากกว่า ให้เขียนยอดคงเหลือไว้ในช่องรายการทางด้านนั้น และจะถือว่ายอดคงเหลือของบัญชีอยู่ด้านนั้น นั่นก็คือหากยอดเงินทางด้านเดบิตของบัญชีใดมากกว่ายอดเงินทางด้านเครดิต บัญชีนั้นก็มียอดคงเหลือด้านเดบิต (Debit Balance) และหากยอดเงินทางด้านเครดิตของบัญชีใดมากกว่ายอดเงินทางด้านเดบิต บัญชีนั้นก็มียอดคงเหลือด้านเครดิต (Credit Balance)
  3. หากยอดรวมทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีใดเท่ากัน ไม่มีผลต่าง แสดงว่าบัญชีนั้นไม่มียอดคงเหลือ 
ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )