2 การตีราคาสำหรับงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

กำลังปรับปรุง
[Total: 161 Average: 5]

การตีราคาสำหรับงานก่อสร้าง

การตีราคาสำหรับงานก่อสร้าง คือ (Estimating Inventory) ?

งานก่อสร้างตามสัญญา หมายถึง งานก่อสร้างทรัพย์สิน หรืองานก่อสร้าง ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันเข้าเป็นหน่วยของทรัพย์สิน เช่น การสร้างสะพาน เขื่อน อาคาร หรือ อุปกรณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาคาบเกี่ยวระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา มี 2 วิธี คือ
1.วิธีบันทึกรายได้เมื่องานเสร็จตามสัญญา (Completed Contract Method) วิธีนี้รับรู้รายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็จ หรือขั้นตอนสุดท้าย อันสำคัญของงานก่อสร้างได้กระทำเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจะบันทึกสะสมไว้ โดยยังไม่รับรู้เป็นรายได้จนกว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จหรือเกือบจะ เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น
2.วิธีรับรู้รายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จ (Percentage of Completion Method)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top