หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

รับทำบัญชี.COM | หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
สภาพคล่องทางการเงิน ถือเป็นหัวใจหลักของการประกอบกิจการ เพราะไม่เพียงแต่ทำให้กิจการสามารถดำเนินกิจกรรมภายในต่างๆได้อย่างราบรื่นเท่านั้น แต่สภาพคล่องของกิจการยังเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนส่วนใหญ่นำมาประกอบการพิจารณาความสามารถในการบริหารและการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สถานะทางการเงินของธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพในสายตานักลงทุน ดังนั้น ดังนั้น หากจะประเมินสภาพคล่องของกิจการ ก็ต้องประเมินที่ความสามารถในการจ่ายหนี้ระยะสั้นของกิจการ
โดยคำนวณจากสูตร อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ration) = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
ซึ่งตัวแปรที่สำคัญในสูตรนี้คือ มูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องมีค่ามากกว่าจำนวนหนี้สินหมุนเวียน(ระยะสั้น)ของกิจการ และต้องเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาด โดยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและความสำคัญของหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาด สามารถสรุปได้ดังนี้
หลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาด (Marketable Securities) คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว โดยนำไปขายในตลาดได้ทันทีและแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตามราคาที่อยู่ในตลาดหุ้นขณะนั้นๆ เช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ในรับฝากธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
1.  หลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดประเภทหุ้น (Marketable equity securities) ซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของทุนของกิจการ เช่น การถือครองหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
2.  หลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดประเภทหนี้ (Marketable debt securities) ซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์ที่แสดงสภาพความเป็นเจ้าหนี้ เช่น  หุ้นกู้บริษัท หรือพันธบัตรรัฐบาล
ความสำคัญของหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดต่อกิจการ
นอกจากเงินสดแล้ว หลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญมากของกิจการ เพราะนอกจากเป็นตัวช่วยสร้างสภาพคล่องที่ดีให้กิจการแล้ว ยังมีความสำคัญในการถือครอง 3 ประการด้วยกันคือ
·  เพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานของกิจการดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินทรัพย์ในความต้องการของตลาดมีไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำวันของกิจการ เช่น เป็นต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ จ่ายค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ำค่าไฟในการผลิต โดยสามารถนำมาแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันท่วงทีในกรณีกระแสเงินสดของกิจการไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันกิจกรรมการผลิตหยุดชะงักจนเกิดผลเสียตามมา เช่น ผลิตสินค้าไม่ทัน หรือส่งสินค้าล่าช้าจนถูกปรับ เป็นต้น
·  เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมในกรณีฉุกเฉิน หากเกิดกรณีฉุกเฉินในกิจการเช่น ไฟไหม้เครื่องจักรเสียหาย เงินสดในกิจการอาจไม่เพียงพอหรือการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่อาจใช้เวลานาน ดังนั้นหากกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาด เช่น หุ้นหรือพันธบัตร ก็จะสามารถแปรเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้สามารถแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
·  เพื่อใช้ในการลงทุน หากกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นความต้องการของตลาด ไม่เพียงแต่เสริมสร้างสภาพคล่องของกิจการให้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้แก่กิจการในอนาคตได้ เช่น การลงทุนซื้อหุ้นในกิจการที่คาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีจนราคาหุ้นสูงขึ้นในอนาคต
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแม้การถือครองเงินสดจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของกิจการ แต่การมีเงินสดมากเกินความจำเป็นอาจทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะเงินสดไม่ก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนต่อกิจการ ดังนั้นหากนำเงินสดไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นความต้องการของตลาดไม่เพียงแต่เสริมภาพลักษณ์ที่ดีในส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ยังเป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนและได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็สามารถขายหลักทรัพย์แปรเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ทันทีที่กิจการมีสภาพเงินสดขาดมือ ดังนั้นการจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดให้เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร / เจ้าของกิจการจำเป็นต้องให้ความสำคัญ

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )