ใบสั่งซื้อคืออะไร

2 ตัวอย่าง ใบ PO PR คือ ย่อจาก ใบขอซื้อ

Click to rate this post!
[Total: 1719 Average: 5]

PO

ใบ PO คือ

PO คือ (purchase order) ใบสั่งซื้อ เป็น ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ ใบ po แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จำนวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย

ใบ PR คือ

PR คือ (purchase requisition) ใบขอซื้อ เป็นเอกสารที่ บอกถึงความต้องการในการจัดซื้อ ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อ ไปจัดหาร วัตุดิบ สินค้า หรือ สิ่งของที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบราคา หรือ ความเร็วในการจัดส่งสินค้า ของแต่ละเจ้า เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อ “ใบขอซื้อ” เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วต่อมาก็จะเป็นการออกเอกสารใบสั่งซื้อ และถูกส่งให้ผู้ขายต่อไป

po ย่อมาจาก

Purchase Order 

pr ย่อมาจาก

Purchase Requisition

purchase order คือ
Purchase Order คือ

ความแตกต่างระหว่าง ใบ PR กับ ใบ PO

แสดงตัวอย่างการเดินทางของ PR กับ PO

ข้อดี ประโยชน์ ของใบสั่งซื้อ PO มีดังนี้ คือ

 1. ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
 2. เปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัท
 3. มีข้อมูลการซื้อกับผู้ขายรายใหญ่ที่มีของส่งแน่นนอน สามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 4. ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อผิดสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีผลตามกฎหมาย
 5. สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ
 6. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชี

ตัวอย่างใบ PO

ใบ po

ส่วนประกอบของ ใบสั่งซื้อ มีอะไรบ้าง

 • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ( ผู้สั่งซื้อ )
 • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ( ผู้ขาย )
 • เลขที่ใบสั่งซื้อ / วันที่ทำการสั่งซื้อ / วันที่รับของ
 • รายละเอียดของสินค้า / จำนวนสินค้า / ราคา
 • จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
 • ผู้สั่งซื้อ / วันที่ / ผู้รับมอบอำนาจ

ดาวน์โหลด ใบ PO

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อ Excel 

ข้อดี ประโยชน์ ของใบสั่งซื้อ PR มีดังนี้ คือ

 1. ป้องกันการสั่งซื้อโดยพลการ
 2. เป็นตัวแทนของความต้องการซื้อแต่ละแผนก
 3. วางแผนการใช้จ่ายให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร
 4. มีความเป็นระเบียบ ในการปฎิบัติงาน

( pr เป็นเอกสารภายในสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับองค์กรของตนได้ )

ตัวอย่างใบ PR

ใบ pr

ส่วนประกอบของ ใบขอซื้อ มีอะไรบ้าง

 • ชื่อ ที่อยู่ ( ผู้ขอซื้อ )
 • เลขที่ใบขอซื้อ
 • แผนก / วันที่ขอซื้อ
 • เหตุผลในการขอซื้อ
 • รายละเอียดสินค้า / จำนวนสินค้า / ราคา
 • จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ( ถ้ามี )

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบขอซื้อ PR

ดาวน์โหลด ใบเสนอซื้อ Excel

ใบ PO คือ
ใบ PO คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 23, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top