ใบสั่งซื้อคืออะไร

PO PR ย่อ 7 ขั้นตอน ซื้อ ต่างกัน ใช้ทำอะไร

Click to rate this post!
[Total: 32 Average: 5]

PO

ใบ po คืออะไร

Purchase Order PO คือ ใบสั่งซื้อ เป็น ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ ใบ po แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จำนวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย

po ย่อมาจาก

PO ย่อมาจาก Purchase Order โดยมีความหมายเป็นเอกสารที่แสดงการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยระบุรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ต้องการ รวมถึงราคา ปริมาณ วันที่ส่งมอบ และเงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายเข้าใจตัวเลขและเงื่อนไขการซื้อขายที่ชัดเจนกันได้ และยังเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการทำธุรกรรมในภายหลังได้ด้วย

ใบ pr คือ 

Purchase Requisition PR คือ ใบขอซื้อ เป็นเอกสารที่ บอกถึงความต้องการในการจัดซื้อ ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อ ไปจัดหาร วัตุดิบ สินค้า หรือ สิ่งของที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบราคา หรือ ความเร็วในการจัดส่งสินค้า ของแต่ละเจ้า เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อ “ใบขอซื้อ” เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วต่อมาก็จะเป็นการออกเอกสารใบสั่งซื้อ และถูกส่งให้ผู้ขายต่อไป

purchase order คือ
Purchase Order คือ

เปิด po คือ 

การเปิด PO หมายถึง กระบวนการเริ่มต้นการสร้างเอกสาร Purchase Order (PO) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายขายต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจำหน่ายตามความต้องการของฝ่ายซื้อหรือลูกค้า การเปิด PO จะประกอบด้วยการระบุรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ต้องการ รวมถึงราคา ปริมาณ วันที่ส่งมอบ และเงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเข้าใจตัวเลขและเงื่อนไขการซื้อขายที่ชัดเจนกันได้ และเป็นการเริ่มต้นกระบวนการทำธุรกรรมการซื้อขายระหว่างฝ่ายซื้อและผู้ขาย

ขั้นตอนการเปิด po 

ขั้นตอนการเปิด PO อาจแตกต่างกันไปตามบริษัท และวิธีการทำงานของแต่ละบริษัท แต่โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการเปิด PO สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. กำหนดความต้องการของฝ่ายซื้อหรือลูกค้า กำหนดว่าฝ่ายซื้อหรือลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการอะไร รวมถึงปริมาณ ราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน
 2. ระบุข้อมูลผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
 3. สร้างเอกสาร PO สร้างเอกสาร PO โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการสั่งซื้อ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา ปริมาณ วันที่ส่งมอบ และเงื่อนไขการชำระเงิน
 4. อนุมัติ PO ฝ่ายซื้อตรวจสอบเอกสาร PO และอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
 5. ส่ง PO ให้กับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ ส่งเอกสาร PO ให้กับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์เพื่อให้เขาเริ่มต้นการจัดเตรียมสินค้าหรือบริการ
 6. ติดตามการส่งมอบ ติดตามการส่งมอบสินค้าหรือบริการเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ
 7. ตรวจสอบการส่งมอบและออกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบสินค้าหรือบริการว่าตรงตาม PO หรือไม่ และออกใบแจ้งหนี้เมื่อได้รับสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว
 8. จ่ายเงิน ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ว่าถูกต้อง และจ่ายเงินตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุใน PO
 9. บันทึกการซื้อขาย บันทึกการซื้อขายเพื่อใช้ในการตรวจสอบและบัญชี
 10. ประเมินผลการซื้อขาย ประเมินผลการซื้อขายเพื่อปรับปรุงกระบวนการการซื้อขายในอนาคต

การเปิด PO จะเป็นกระบวนการสำคัญในการทำธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายของบริษัทเข้าใจตัวเลขและเงื่อนไขการซื้อขายที่ชัดเจนกันได้ และยังเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการทำธุรกรรมในภายหลังได้ด้วย

ความแตกต่างระหว่าง ใบ PR กับ ใบ PO

แสดงตัวอย่างการเดินทางของ PR กับ PO

ข้อดี ประโยชน์ ของใบสั่งซื้อ PO มีดังนี้ คือ

 1. ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
 2. เปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัท
 3. มีข้อมูลการซื้อกับผู้ขายรายใหญ่ที่มีของส่งแน่นนอน สามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 4. ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อผิดสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีผลตามกฎหมาย
 5. สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ
 6. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชี

ตัวอย่างใบ PO

ใบ po

ส่วนประกอบของ ใบสั่งซื้อ มีอะไรบ้าง

 • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ( ผู้สั่งซื้อ )
 • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ( ผู้ขาย )
 • เลขที่ใบสั่งซื้อ / วันที่ทำการสั่งซื้อ / วันที่รับของ
 • รายละเอียดของสินค้า / จำนวนสินค้า / ราคา
 • จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
 • ผู้สั่งซื้อ / วันที่ / ผู้รับมอบอำนาจ

ดาวน์โหลด ใบ PO

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อ Excel 

ข้อดี ประโยชน์ ของใบสั่งซื้อ PR มีดังนี้ คือ

 1. ป้องกันการสั่งซื้อโดยพลการ
 2. เป็นตัวแทนของความต้องการซื้อแต่ละแผนก
 3. วางแผนการใช้จ่ายให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร
 4. มีความเป็นระเบียบ ในการปฎิบัติงาน

( pr เป็นเอกสารภายในสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับองค์กรของตนได้ )

ตัวอย่างใบ PR

ใบ pr

ส่วนประกอบของ ใบขอซื้อ มีอะไรบ้าง

 • ชื่อ ที่อยู่ ( ผู้ขอซื้อ )
 • เลขที่ใบขอซื้อ
 • แผนก / วันที่ขอซื้อ
 • เหตุผลในการขอซื้อ
 • รายละเอียดสินค้า / จำนวนสินค้า / ราคา
 • จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ( ถ้ามี )

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบขอซื้อ PR

ดาวน์โหลด ใบเสนอซื้อ Excel

ใบ PO คือ
ใบ PO คือ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

กระดาษ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี แนวทาง การทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ออนไลน์

โฮลดิ้ง กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ข้อเสีย ของบริษัท โฮ ล ดิ้ ง ตัวอย่างวัตถุประสงค์บริษัท โฮลดิ้ง การทำ บัญชี บริษัท โฮ ล ดิ้ ง บริษัท โฮลดิ้ง ในไทย กฎหมาย โฮลดิ้ง โฮลดิ้งคอมพานี ข้อดี ข้อเสีย บริษัท โฮลดิ้ง จํากัด มหาชน บริษัทโฮลดิ้ง ในตลาดหลักทรัพย์
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

บริษัทรับทำบัญชี ความต้องการ เปรียบเทียบ !

รับทำบัญชี ออนไลน์ รับ ทํา บัญชีอิสระ บริษัท รับ ทํา บัญชี ใกล้ฉัน บริษัทรับทําบัญชี pantip รับทําบัญชี รายรับรายจ่าย รับทำบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี บุคคลธรรมดา รับทําบัญชี ภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

วัตถุประสงค์ การทำบัญชี

ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ประโยชน์ของการ ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย การทําบัญชี หมายถึง ประโยชน์ของบัญชีบริหาร ประโยชน์ของการบัญชี ต้นทุน ความหมายของการบัญชี ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการบัญชี การบัญชีประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ

Leave a Comment

Scroll to Top