ลดทุนนิติบุคคล

เงินลดทุน เสียภาษีไหม ลดทุนเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาษี เงินลดทุน หัก ณ ที่จ่าย กฎหมาย ลดทุน เงินลดทุน คือ ลดทุนเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น บันทึกบัญชี ประกาศ ลดทุน การคืนทุนผู้ถือหุ้น