การจำหน่ายหนี้สูญ จากบัญชีลูกหนี้

ตัวอย่างการตัดหนี้สูญ การจําหน่ายหนี้สูญ อปท หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ กรมบัญชีกลาง การตัดจําหน่ายหนี้สูญ 2565 การจําหน่ายหนี้สูญ คือ การตัดจําหน่ายหนี้สูญ 2564 การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ คือ การตัดหนี้สูญ บัญชี