การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ควรปฏิบัติอย่างไร

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีความผิดหรือไม่ กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีความผิดหรือไม่ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กำหนดให้กิจการต้องแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยร …

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ Read More »

การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน

กำหนดมูลค่าของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เฉลย แบบฝึกหัด ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ต้นทุนของอาคารมีอะไรบ้าง การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ tas 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุป ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  มาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2564 มาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2565

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่ ในการประเมินราคาของสินทรัพย์กิจการใหม่นั้น จะมี 2 กรณี1.ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น กิจการต้องบันทึกรายการบัญชี “กำไรส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์” ซึ่งในงบดุลจะอยู่ตรงส่วนของเจ้าของ แต่ถ้าหากงวดบัญชีก่อนนั้น สินทรัพย์รายการนี้เคยถูกตีมูลค่าลดลง …

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่ Read More »

ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ส่วนเกินทุน

ในหน้านี้ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผ …

ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ส่วนเกินทุน Read More »

Scroll to Top