เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในการชำระหนี้

สำหรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในการชำระหนี้ ซึ่งจะแบ่งเป็นกรณีของลูกหนี้และเจ้าหนี้ มีดังนี้ ลูกหนี้ 1.กรณีราคาตามบัญชีของหนี้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขใหม่ (ไม่คิดลด)  1.1 ไม่ต้องบันทึกบัญชี ณ วันปรับโครงสร้างหนี้  1.2 การบันทึกดอกเบี้ยจ่ายให้คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นอัตร …

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในการชำระหนี้ Read More »