การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์

40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์ ข้อหารือที่ กค 0811/12879เลขที่หนังสือ: กค 0811/12879วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์จากการโอนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ข้อกฎหมาย: มาตรา65, มาตรา91/5(5), มาตรา91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ …

40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ ข้อหารือที่ กค 0811/17422เลขที่หนังสือ: กค 0811/17422วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534ข้อหารือ: นาง ก. ได้จดทะเบียนสมรสกับ นา …

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

6 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในหน้านี้ กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็นกิจการที่ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร โดยกิจการนั้น ไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ1.การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้ …

6 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท

5 ล้าน เงินบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ

ในหน้านี้ ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ไม่ต้อง …

5 ล้าน เงินบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ Read More »

Scroll to Top