การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการ

ภาษีส่วนราชการจ่ายเงินให้ผุ้ขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการ

CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

การยื่นแบบภาษี

ยื่นแบบภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย

ยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากรยื่นแบบออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 บุคคลธรรมดา ยื่นภาษี 2564 ออนไลน์ ระบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด 91

ขายพร้อมติดตั้ง

การคิดหัก ณ ที่จ่าย ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง คิดหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ การขายสินค้าพร้อมติดตั้งโดยมิได้มีแยกแสดงค่าติดตั้ง ถือเป็นการขายสินค้าไม่ต้องหักภาษี ณ. ที่จ่ายค่ะ แต่ถ้ามีการแยกแสดงรายการค่าติดตั้ง ไม่ว่าในเอกสารใด เช่นใบเสนอราคา สัญญา หรือใบเสร็จรับเงิน (แม้ว่าในใบกำกับภาษีจะไม่ได้แยกแสดงรายการก็ตาม) แบบนี้ต้องหัก …

การคิดหัก ณ ที่จ่าย ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง Read More »

Scroll to Top