3 สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ

สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ  สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ-ในการโอนกิจการทั้งหมดนั้น บริษัทผู้โอนต้องโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทผู้รับโอนเพียงรายดียวและต้องจดทะเบียนมติพิเศษเพื่อชำระบัญชีบริษัทผู้โอนต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับปีที่มีการโอนกิจการ จากนั้นบริษัทผ็โอนและผู้ถือหุ้น …

3 สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ Read More »