กิจการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12649เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12649วันที่: 16 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎห …

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน

มูลค่าเพิ่มสถานีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16536เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16536วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: หน่วยงานของราชการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ท …

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน Read More »

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT 1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี2.การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร3.การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร4.การขายปุ๋ย5.การขายปลาป่น อาหารสัตว์6.การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา …

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Read More »

NoVat

7% NO-VAT เอกสาร บันทึกบัญชี

ในหน้านี้ NoVatเอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรNoVat เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไร ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ บันทึกด้วยยอดเต็มจำนวนเลย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร …

7% NO-VAT เอกสาร บันทึกบัญชี Read More »

เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น

7% เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหม

ในหน้านี้ เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมคะเปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมคะ เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมคะ กิจการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ยอ …

7% เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหม Read More »

สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

24 สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในหน้านี้ สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรสินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการดังต่อไ …

24 สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่ กิจการที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบภามูล่คาเพิ่ม ไม่มีสิทธิออกเอกสารใบกำกับภาษี สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญ …

3 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

กำลังปรับปรุง

5 ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ 1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้า หรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร4. ผู้ประก …

5 ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top