40 (8) ภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า

ภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า ภาระภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่าการโอนสิทธิค่าเช่า ถือเป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306  ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีกฏหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งรวมถึงสิทธิของค่าลิขสิทธิ์กับค่าแ …

40 (8) ภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า Read More »