ค่าเสื่อมราคารถยนต์ กี่ปี

ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ

20% ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คิดค่าเสื่อมราคาเท่าไหร ตอบ : ค่าเสื่อมราคา-ยานพหานะ คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 ค่ะ อายุการใช้งาน 5 ปีแต่ต้องมีมูลค้าไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 1112 …

20% ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ Read More »

ค่าเสื่อมราคารถยนต์

145 ค่าเสื่อมราคารถยนต์ | Car Depreciation

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ในทางภาษี การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145)พ.ศ. 2527 มาตรา ๕ ทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส …

145 ค่าเสื่อมราคารถยนต์ | Car Depreciation Read More »

Scroll to Top