4% ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง ข้อหารือที่ กค 0811/19955เลขที่หนังสือ: กค 0811/19955วันที่: 16 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้ …

4% ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย Read More »