ดอกเบี้ยค้างรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน ข้อหารือที่ กค 0811/16976เลขที่หนังสือ: กค 0811/16976วันที่: 16 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงินข้อกฎหมาย: มาตรา91/2 (5)ข้อหารือ: บริษัทในประเทศไทยที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน มีนิติบุคคลต่างประเทศถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่และเป็นผ …

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน Read More »

2 ดอกเบี้ยค้างรับ คือ บันทึกบัญชี ปิด

ในหน้านี้ ดอกเบี้ยค้างรับดอกเบี้ยค้างรับอยู่หมวดไหนดอกเบี้ยค้างรับ อยู่ในงบอะไรดอกเบี้ยค้างรับ บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยค้างรับ คือ รายได้ค้างรับที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้น …

2 ดอกเบี้ยค้างรับ คือ บันทึกบัญชี ปิด Read More »

Scroll to Top