การริบหุ้น (Forfeiture of Share)

การริบหุ้น แบบฝึกหัด การริบหุ้น บันทึกบัญชี การริบหุ้น มี กี่ วิธี หน่วย ที่ 4 การริบหุ้น  ตัวอย่างการริบหุ้น ตามกฎหมายไทยจะริบหุ้นตามวิธีใด ใครคือผู้รับผิดชอบผลต่างที่เกิดจากการขายหุ้นทอดตลาดต่ำกว่าราคาจำหน่ายครั้งแรก ตามกฎหมายไทย ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้น ตามกฎหมายไทย