ตามกฎหมายไทยจะริบหุ้นตามวิธีใด

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี

การจำหน่ายหุ้น การรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้น ทุนของบริษัทจำกัด การจองซื้อหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นอาจทำโดย รับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด

การเรียกชำระค่าหุ้นที่เหลืออยู่

21วัน การเรียกชำระค่าหุ้นที่เหลืออยู่

การเรียกชำระหุ้นเพิ่มเติมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ ต้องทำอย่างไร คณะกรรมการต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยทางจดหมายลงทะเบียนกับไปรษณีย์ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน แจ้งห้ผู้ถือหุ้นทราบว่าต้องชำระงินค่าหุ้นในส่วนที่เหลือ ว่าต้องชำระที่ไหน เท่าไร สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญช …

21วัน การเรียกชำระค่าหุ้นที่เหลืออยู่ Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การขายหุ้นเป็นหน่วยรวม

การจําหน่ายหุ้นทุน บันทึกบัญชี ขายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี จําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี ตามกฎหมายไทยจะริบหุ้นตามวิธีใด ใครคือผู้รับผิดชอบผลต่างที่เกิดจากการขายหุ้นทอดตลาดต่ำกว่าราคาจำหน่ายครั้งแรก ตามกฎหมายไทย การริบหุ้น บันทึกบัญชี การริบหุ้น แบบฝึกหัด การขายหุ้นสามัญ

Scroll to Top