แบบสหกรณ์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ประเภทของธุรกิจ 3 ประเภท ธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีร้านอะไรบ้าง รูปแบบของกิจการห้างหุ้นส่วน มีลักษณะอย่างไร กิจการเจ้าของคนเดียว เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว ตัวอย่าง รูปแบบธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดี