ประกาศ กรมสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง

4% ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง ข้อหารือที่ กค 0811/19955เลขที่หนังสือ: กค 0811/19955วันที่: 16 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้ …

4% ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย Read More »

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน

18 ธค ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน ข้อหารือที่ กค 0802/17117เลขที่หนังสือ: กค 0802/17117วันที่: 18 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับการส่งเสร …

18 ธค ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top