ภาษีธุรกิจเฉพาะ ดอกเบี้ย รับ บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน ข้อหารือที่ กค 0811/16976เลขที่หนังสือ: กค 0811/16976วันที่: 16 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงินข้อกฎหมาย: มาตรา91/2 (5)ข้อหารือ: บริษัทในประเทศไทยที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน มีนิติบุคคลต่างประเทศถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่และเป็นผ …

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน Read More »

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

3 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากบริษัทหรือนิตุบุคคลไปกู้เงิน

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากบริษัทหรือนิตุบุคคลไปกู้เงินจากบุคคลอื่นแล้วนำมาให้กู้ยืมต่อ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากบริษัทหรือนิตุบุคคลไปกู้เงินจากบุคคลอื่นแล้วนำมาให้กู้ยืมต่อ อัตราดอกเบี้ยต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เมื่อต้องมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม นิติบุคคลต้องนำดอกเบี้ยไปเสียภาษีอากรด้วย ดังนี้- …

3 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากบริษัทหรือนิตุบุคคลไปกู้เงิน Read More »

กำลังปรับปรุง

3 บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม

บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม               บริษัทมีนโยบายตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานค่ะ มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืมค่ะคิดดอกเบี้ยด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ Dr.เงินให้กู้ยืมพนักงาน (เป็นสินทรัพย์) Cr. เช็ค/เงินสด สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญช …

3 บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม Read More »

Scroll to Top