ภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ดิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน

25 ธค ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน ข้อหารือที่ กค 0811/17424เลขที่หนังสือ: กค 0811/17424วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทนข้อกฎหมาย: มาตรา 91/7ข้อหารือ: นาย ก. และนางสาว ข. ได้ทำสัญญาให้ที่ดินแก่นาย ค. โดยตีราคาทรัพย์สินเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ราค …

25 ธค ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว ข้อหารือที่ กค 0811/17875เลขที่หนังสือ: กค 0811/17875วันที่: 30 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียวข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหาร …

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ Read More »

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

6 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในหน้านี้ กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็นกิจการที่ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร โดยกิจการนั้น ไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ1.การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้ …

6 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง

ในหน้านี้ ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะ คือภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ มีห …

3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง Read More »

3 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย คือ

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย คือ ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย หมายถึง การค้างภาษีทางอ้อมที่เก็บจากฐานบริโภคทั่วไปภายในประเทศไทย โดยจะจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง เช่นกิจการที่มีรายได้จากค่าเช่า จะตั้งบัญชีนี้ เป็นต้น ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 1.เมื่อกิจการต้องรับรู้ค่าภาษีธุรกิจเฉพ …

3 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย คือ Read More »

Scroll to Top