ภาษีเงินได้นิติบุคคล สรุป

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีธุรกิจเฉพาะคิดดอกเบี้ยเกิน ขอหารือที่ กค 0811/12881เลขที่หนังสือ: กค 0811/12881วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษข้อกฎหมาย: มาตรา65 ทวิ (4), มาตรา91/16(6)ข้อหารือ: ธนาคารฯ ประกอบกิจการเป็นสาขาของธนาคารพาณ …

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ

52 มาตรา ภาษียื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อหารือที่ กค 0811/12497เลขที่หนังสือ: กค 0811/12497วันที่: 13 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการข้อกฎหมาย: มาตรา52, ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลา ลงวันที่ 21 มกราคม 2535ข้อหารือ: สรรพ …

52 มาตรา ภาษียื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีผลิตสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16540เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16540วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้าข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: กรมการพลังงานฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและได้จดทะเบียนให้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเ …

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า Read More »

วิธีการเสียภาษีเงินได้

3 วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในหน้านี้ วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล1.การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง โดยทั่วไปผู้มีหน …

3 วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1 มค ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง

ในหน้านี้ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้างยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้างสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง 1.การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเว …

1 มค ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง Read More »

ถือเป็นรายได้จากการขาย

3 ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ

ในหน้านี้ ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ +++ขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ว …

3 ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ Read More »

4 ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในหน้านี้ ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคลสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล ++++ ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล ++++ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลัก …

4 ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

กำลังปรับปรุง

30% ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล

นิติบุคคลจะมีวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อนกว่าภาษีเงินได้                การคำนวณภาษีเงินได้บริษัทนิติบุคคลจะมีวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อนกว่าภาษีเงินได้ประเภทบริษัทส่วนบุคคล โดยวิธีการคำนวณเบื้องต้น คือ ทำการคำนวณหาในส่วนของรายรับและรายจ่ายตลอดทั้งปี(12 เดือน หรือ 6 เดือ …

30% ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล Read More »

กำลังปรับปรุง

คำนวณกำไรสุทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตัวอย่าง การคำนวณ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล คํานวณภาษีนิติบุคคล 2565 โปรแกรมคํานวณภาษี นิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2565 คํานวณภาษีนิติบุคคล excel อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2564 ตัวอย่างการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 2563 โปรแกรมคํานวณภาษีนิติบุคคล 2565 ตัวอย่างการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 2564 อัตรา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล 2564 กรมสรรพากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล สรุป

กำลังปรับปรุง

6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ++++ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ++++ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ดังนี้บริษัทห …

6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

กำลังปรับปรุง

6 ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีดังนี้            ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมไปถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ดังนี้ บริษัท …

6 ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง Read More »

Scroll to Top