25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ ข้อหารือที่ กค 0811/17422เลขที่หนังสือ: กค 0811/17422วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534ข้อหารือ: นาง ก. ได้จดทะเบียนสมรสกับ นา …

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »