ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564

31 ธค ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม ข้อหารือที่ กค 0811/17901เลขที่หนังสือ: กค 0811/17901วันที่: 31 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืมข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: บริษัท ประกอบกิจการขายรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ ในก …

31 ธค ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย Read More »

ยกเว้นเนื่องจากมีลักษณะเป็นรายจ่ายหรือค่าทดแทนหรือสวัสดิการ

40 ยกเว้นเนื่องจากมีลักษณะเป็นรายจ่าย

ยกเว้นเนื่องจากมีลักษณะเป็นรายจ่ายหรือค่าทดแทนหรือสวัสดิการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีหลักการจัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภทซึ่งแบ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1) ถึง มาตรา 40(8) ครอบคลุมเงินได้ทั้งที่ได้มาโดยน้ำพักน้ำแรง (Earned Income) และที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้ น้ำพักน้ำแรง (Unearned Income) รวมตลอดถึงเงิน …

40 ยกเว้นเนื่องจากมีลักษณะเป็นรายจ่าย Read More »

นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

4 นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในหน้านี้ นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลอื่นๆ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น และเฉพาะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เช่น กระทรว …

4 นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ Read More »

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1 มค ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง

ในหน้านี้ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้างยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้างสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง 1.การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเว …

1 มค ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง Read More »

กำลังปรับปรุง

7 การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา

การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา               ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงร …

7 การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา Read More »

กำลังปรับปรุง

2 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ             เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้พิจารณา ดังนี้1. …

2 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี Read More »

กำลังปรับปรุง

7 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง +++ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา +++-ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลุกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หือตำแหน่งงานได้จ่ายไปโดยสุจริตตามหน้าที่ของตน-ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงตามที่รัฐบาลกำหนด-เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งและเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ …

7 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Read More »

กำลังปรับปรุง

42(14) ภาษีคณะบุคคล ยื่นเสียภาษี เครดิต ภาษี

ในหน้านี้ ภาษีคณะบุคคลภาษีคณะบุคคลสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาษีคณะบุคคล ภาษีคณะบุคคล +++ ภาษีคณะบุคคล +++ wanwan037 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากรนั้น นอกจากผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภา …

42(14) ภาษีคณะบุคคล ยื่นเสียภาษี เครดิต ภาษี Read More »

Scroll to Top