1 วิธี อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์

ขอคืนอากรแสตมป์ ข้อหารือที่ กค 0702/4997เลขที่หนังสือ: กค 0702/4997วันที่: 4 สิงหาคม 2563เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) พ.ศ.2562ข้อหารือกรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พระรา …

1 วิธี อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์ Read More »