สินค้าฝากขาย สรรพากร

ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า

บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า ต้องทำยังไง ตอบ : ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ สรรพากรท้องที่ก่อน สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบั …

3 บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า Read More »

กำลังปรับปรุง

6 ตัวแทนเพื่อขายสินค้า

ตัวแทนเพื่อขายสินค้า -ต้องเป็นสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าโดยตัวแทนได้รับค่าตอบแทนหรือบำเหน็จจากตัวการตามที่ได้กำหนดในสัญญาตัวแทน-สัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ละเป็นสัญญาที่ตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได้-ตัวการและตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ต้องคำนวณภาษีม …

6 ตัวแทนเพื่อขายสินค้า Read More »

Scroll to Top