44(1) การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้

การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้ การจัดตั้งนิติบุคคลตาม มีขั้นตอนที่กำหนด โดยกรมที่ดิน ไว้ ตามมาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543) หลักๆ จะแบ่งหมวด ใหญ่ไว้ ดังนี้ (ข้อมูลจากกรมที่ดิน)      ก. ผู้จัดสรรที่ดิน      ข. ผู้ซื้อที่ดินจัดส …

44(1) การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้ Read More »