เงินปันผลและหุ้นปันผล

เงินตอบแทนที่ได้จากการลงทุนซึ่งบริษัทจะทำการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน   เงินปันผล เป็นเงินตอบแทนที่ได้จากการลงทุนซึ่งบริษัทจะทำการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน โดยจะจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือเป็นหุ้นทุนของบริษัทแล้วแต่กรณี   การที่บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จะต้องมีลักษณะดังนี้1. ในบัญชีกำไรสะสมต้องมีย …

เงินปันผลและหุ้นปันผล Read More »