เราจะสามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ในกรณีใดบ้าง

หากต้องการที่จะหักลดหย่อนเงินบริจาค สามารถที่จะทำได้ในกรณีใด 1.   การบริจาคเงินให้แก่วัด สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาทางราชการ หรือองค์กรรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล และกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ (จะต้องเป็นองค์กรสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น)2.  …

เราจะสามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ในกรณีใดบ้าง Read More »