เงินได้พึงประเมิน หักค่าใช้จ่าย

ยื่นภงด.ของกิจการ

ยื่นภงด.ของกิจการ ภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าแรง

ในหน้านี้ ภงด.ของกิจการยื่นภงด.ของกิจการสำนักงานบัญชี บริการอะไรภงด.ของกิจการ ยื่นภงด.ของกิจการ แบบที่ต้องยื่น1. ภงด. 1 แบบยื่นภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าแรง ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป2. ภงด. 1ก แบบยื่นภาษีเงินได้ประจำปีประเภทเงินเดือน ค่าแรง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี3. ภงด. 3 แบบยื่นหัก ณ ที่จ่ …

ยื่นภงด.ของกิจการ ภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าแรง Read More »

ปป

แต่ละกรณีของเงินได้พึงประเมินจะคำนวณหัก

แต่ละกรณีของเงินได้พึงประเมินจะคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด             สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี เงินได้พึงประเมินแต่ละกรณีสามารถคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้ดังนี้เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 และ 2 ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากฎหมายให้หัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้1.1 ผู้มีเงิน …

แต่ละกรณีของเงินได้พึงประเมินจะคำนวณหัก Read More »

ปป

เงินได้พึงประเมิน เงินได้เนื่องการจ้างแรงงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรแบ่งออกเป็น– เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญเงินค่าเช่าบ้าน เงินได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างช …

เงินได้พึงประเมิน เงินได้เนื่องการจ้างแรงงาน Read More »

Scroll to Top